Про "МБК"

головна сторінка

Ми надаємо послуги у сфері корпоративного управління акціонерними товариствами.

Зберігач цінних паперів

, торговець цінними паперами, випуск, дематеріалізація, проведення загальних зборів, підготовка звітності та інші супроводжуючі напрями.
Майже 20-річний довід роботи дозволяє нам оперативно та вчасно вирішувати проблеми‚ що виникають у емітентів під час здійснення діяльності на фондовому ринку.

опитувальник 2019
Тарифи для юридичних осіб в 2019р
Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння       Черненко Л. М. (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) М.П. 21.02.2019 (дата) Річна інформація емітента цінних паперівза 2018 рік I. Загальні відомості 1.
Інформація про загальну кількість акцій   Інформація про акції ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ  БЮРО КОНСАЛТИНГУ“ станом на дату( 16.01.2019р.) складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій: –  6000 штук ; Вид, тип і категорія ЦП — акції іменні прості; кількість голосуючих акцій — 1 559 штук.  
Файл оголошення: МБК_Збори 2019 Дата розміщення:  16.01.2019 12:45:53 Дата проведення загальних зборів:   02.03.2019 Термінове повідомлення:  Так Назва повідомлення:  Про проведення річних загальних зборів Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів Повне найменування емітента:  Приватне акціонерне товариство "Міжрегіональне бюро консалтингу" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  24382822 Місцезнаходження емітента:  02125 м.Київ, пр-т Визволителів, 1, Регіон емітента: 
1.Отримано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами - брокерська діяльність. 2.Отримано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – дилерська діяльність.
Шановні емітенти! З 12.10.2014 р. може виникти ситуація, за якої будь-які Власники значних та контрольних пакетів акцій АТ, які не уклали договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, не зможуть приймати рішення на загальних зборах акціонерів. В свою чергу, будь-який акціонер, який такий договір уклав, зможе приймати рішення, в тому числі рішення щодо зміни керівництва.
ЗАТ “МБР” (нині МБК) засноване 18 років тому назад, 2 жовтня 1996 р. Засновники – особи (фахівці), що з 1992 р. працювали у сфері консультування з питань приватизації. Поздоровимо Міжрегіональне бюро консалтингу з днем народження та побажаємо творчих успіхів колективу товариства, який сприяє розвитку ринку цінних паперів в Україні.
Шановні Емітенти, пропонуємо вам ознайомитися із основними змінами у депозитарній системі України, що відбулися останнім часом. Кортока оглядова стаття на цю тему була представлена 15.10.2013 на порталі “ЮРЛИГА”. З метою озброєння актуальною інформацією нижче наводимо фрагмент з матеріалів данної статті. Системний результат такого “реформаційного” процесу знайшов своє втілення у Законі України «Про депозитарну систему України»
Шановні Емітенти! Повідомляємо, що Зберігачі цінних паперів, які мають намір продовжувати депозитарну діяльність після набрання чинності Законом “Про депозитарну систему України”, повинні до 12 жовтня 2013 року отримати ліцензію на провадження діяльності депозитарної установи. Наш головний партнер – ТОВ “БУЛ-СПРЕД” вже має таку ліцензію. Як повідомляє Прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Послуги зберігача цінних паперів (депозитарна установа)

Зберігачем цінних паперів юридичних та фізичних осіб є товариство-партнер ТОВ “Бул-Спред”, що має всі необхідні ліцензії торговця та зберігача цінних паперів, необхідне обладнання для торгівлі на фодових біржах.
Це дозволяє законно працювати з інвесторами (як резидентами так і неризедентами), Центральним Депозитарієм України – ПАТ Національним депозитарійєм України (який має кореспондентські відносини з іноземними депозитаріями), проводити торгівлю цінними паперами на біржовому (фонова біржа) та позабіржовому ринках.