Повідомлення про проведення загальних зборів

Файл оголошення: МБК_Збори 2019

Дата розміщення:  16.01.2019 12:45:53
Дата проведення загальних зборів:
 
02.03.2019
Термінове повідомлення:  Так
Назва повідомлення:  Про проведення річних загальних зборів
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:  Приватне акціонерне товариство "Міжрегіональне бюро консалтингу"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  24382822
Місцезнаходження емітента:  02125 м.Київ, пр-т Визволителів, 1,
Регіон емітента:  8036600000
Номер телефону керівника емітента:  0445441777
Електронна поштова адреса:  mbk@mbk.biz.ua
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ  БЮРО КОНСАЛТИНГУ "

Ідентифікаційний код:  24382822

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ  БЮРО КОНСАЛТИНГУ"

Місцезнаходження товариства:

02125 м.Київ, проспект Визволителів 1 

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ  БЮРО КОНСАЛТИНГУ"

 (скорочене найменування – ПРАТ "МБК", далі – Товариство) повідомляє Вас, Правлінням Товариства прийняте рішення про скликання річних загальних зборів.

Загальні збори –  ПРАТ "МБК"" відбудуться  02.03. 2019 року о 08.00 годині за адресою: 02125 м.Київ, проспект Визволителів 1, у офісі 620.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 02.03.2019 року з 07.30 год. до 07.45 год. за адресою: Україна, 02125 м.Київ, проспект Визволителів 1, у офісі 620.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 26.02. 2019 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

 Порядок денний загальних зборів:

 1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.

2.Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.

3.Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2018 р.

4.Звіт Ревізійної комісії за 2018р.

5. Затвердження річного звіту, балансу за 2018р., розподіл прибутку Товариства.

6. Про затвердження  нової редакції Статуту Товариства.

Проекти рішень з переліку питань порядку денного загальних зборів:

1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

Затвердити обрання голови, секретаря та Голови  лічильної комісії

 

2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:

-Час на доповідь — 10 хвилин;

– Час на запитання – 2 хвилини;

– Час на відповіді – 5 хвилин;

– Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для

голосування.

– Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки

голосування.

– Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються;

усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування;

бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства. бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні;

кумулятивне голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування шляхом голосування акціонером за певного кандидата у члени органу акціонерного товариства. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;

у ході загальних зборів може бути оголошено (в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства") перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах;

загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3.Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2018 р.

 Проект рішення:

Затвердити звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2018 р.

 

4.Звіт Ревізійної комісії за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 р.

 

5. Затвердження річного звіту, балансу за 2018р., розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, балансу за 2018р., розподіл прибутку Товариства.

 

6. Про затвердження  нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, у зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": mbk.biz.ua

Інформація про кількість акцій:

Станом на 16.01.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає   6000  штук простих іменних акцій.

Станом на 16.01.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 1559 штук простих іменних акцій.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства 02125 м.Київ, проспект Визволителів 1, у оф.620.: – до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Черненко Л.М. Телефон для довідок: : (044) 544-1777.

 Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

  1. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
  2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
  3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

 Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис.грн)*

 

 Найменування показника

Період

Звітний  за 2018р.

Попередній за 2017р.

Усього активів

213,5

211,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0

0

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

194,2

194,9

Гроші та їх еквіваленти

19,3

16,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

150,9

148,4

Власний капітал

213,5

211

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

60

60

Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання

0

0,6

Чистий прибуток (збиток)

2,5

-3,2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6000

6000

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у
повідомленні
Найменування посади Голова правління Черненко Леонiд Маркович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.01.2019
(дата)