Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Черненко Л. М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.02.2019
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24382822
4. Місцезнаходження
02125м. Київ Дніпровськийм.Київ проспект Визволителiв, 1
5. Міжміський код, телефон та факс
044 544-1777044 544-1777
6. Електронна поштова адреса
mbk@mbk.biz.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці mbk.biz.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)
Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види
діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та
кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб
емітента
X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента
акціями емітента
X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше
акцій емітента
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується
емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством
акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність
емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою
вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних
видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних
паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про
іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного
покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його
співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття
з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного
покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних
облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних
облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків
сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових
облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта
(частини
об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
1. Вiдповiдно пiдпункту 5 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти – акціонерні товариства. 2. Види економiчної дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню (для здiйснення яких необхiднi вiдповiднi дозволи) вiдсутнi. 3. Емітент не приймав і не приймає участі у створенні юридичних осіб та не володіє частками в статутному капіталі (акціями) інших юридичних осіб. 4. З огляду на невелику кількість акціонерів Товариства, кількість яких не перевищує 100 (сто) осіб, створення посади Корпоративного секретаря Статутом Товариства не передбачено. 5. Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акцiями Товариства не володiє. Через зазначенi ознаки питаннями рейтингування Товариство не займалося. 6. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 8. Юридичні особи, що володіють 10 % (десятьма відсотками) i бiльше акцiй Товариства, вiдсутнi. 10. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про дивіденди не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 11. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про осіб, послугами яких користується емітент, не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 12.1) Цiннi папери емітента на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, торгiвля цінними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. Цiннi папери iнших емiтентiв протягом звiтного перiоду Товариством не придбавались i не продавались. Держава акцiями емітента не володiє. Акцiї та іншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, Товариством протягом звiтного перiоду не випускались. 12.2) Облiгацiї Товариством не випускались. 12.3) Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались. 12.4) Похідні цінні папери (деривативи) Товариством не випускались. 12.5) Акцiї власної емiсiї Товариством протягом звiтного перiоду не викупались. 13. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію щодо опису бізнесу не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 14.4), 14. 5) – дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод не перевищує 5 млн. грн. 15. Боргові цінні папери Товариством не випускались. 16. Подiй, наслiдком яких є виникнення особливої iнформацiї та/або iнформацiї про iпотечнi цiннi папери Товариства протягом звiтного перiоду не виникало. 18. – 19. Iпотечнi облiгацiї Товариством не випускались. 20. Прострочка сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до iпотечного покриття, вiдсутня. 21. – 22. Товариство не випускало iпотечнi сертифiкати. 23. – 27. Товариство не випускало сертифiкати ФОН. 29. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію щодо тексту аудиторського висновку (звіту) не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 31. Товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 32. Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900. Незаповненнi графи звiту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свiдчать про вiдсутнiсть подiї. Вiдомостi про аудиторський висновок за звiтний перiод вiдсутнi, на пiдставi Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» ст.№8 вiд 1993 зi змiнами та доповненнями, Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999, ст.4 зi змiнами та доповненнями та Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006, ст. 40 зi змiнами та доповненнями. 1. Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб та засновникiв (п.2 ч.3 ст.40); Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори акцiонерiв; Голова правлiння; Ревiзiйна комiсiя. Голова правлiння Черненко Леонід Маркович. Ревiзiйна комiсiя: голова Ревiзiйної комiсiї Тлустенко Генадій Михайлович 2. Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру (п.4 ч.3 ст.40); Товариство випустило акцiї простi iменнi в кiлькостi 6 000 штук, номiнальною вартiстю 10 грн за акцiю, на загальну номiнальну вартiсть 60 000,00 грн. Емiтент не здiйснював публiчної пропозицiї, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не було. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду Емiтент не здiйснював. 3. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв (п.7 ч.3 ст.40); Вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть протягом звiтного перiоду не було. Попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв протягом звiтного року не було. 4. Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть (п.8 ч.3 ст.40); Особами, заiнтересованними у вчиненнi Товариством правочину є: а) посадовi особи Товариства або її афiлiйованi особи. Посадовими особами на товариствi є: голова правлiння; голова та члени Ревiзiйної комiсiї; б) акцiонер, який одноосiбно або спiльно з афiлiйованими особами володiє бiльше 25 вiдсотками акцiй Товариства, та його афiлiйованi особи – Калiнiченко Сергiй Васильович. Протягом звiтного перiоду не було обставин, якi могли б створити заiнтересованiсть вказаних осiб у вчиненi правочинiв, такi правочини не здiйснювались. 5. Перелiк власникiв пакетiв 5 I бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй та iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй (п.9 ч.3 ст.40); 1.Калiнiченко Сергiй Васильовичє власником 3000 штук простих iменних акцiй, що становить 50% вiд статутного капiталу Товариства ці акцiї не є голосуючими; 2. Черненко Леонiд Маркович є власником 1559 штук простих iменних акцiй, що становить 25,98% вiд статутного капiталу Товариства (цi 1559 шт. Акцiй є голосуючими та становлять 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй); 3. Крутов Олег Леонiдович є власником 1158 штук простих iменних акцiй, що становить 19,3% вiд статутного капiталу Товариства ці акцiї не є голосуючими; Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалось. 6. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй (п.10 ч.3 ст.40); Протягом звiтного перiоду змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалось. 7.Iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй (п.11 ч.3 ст.40); Змiни осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалось. Товариство не має власникiв фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями. 8.Звiт керiвництва(п.12 ч.3 ст.40); 1. Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента – перспективних планiв для подальшого розвитку емiтента немає. 2.Iнформацiя про розвиток емiтента. Протягом останнiх 5 рокiв виробничої дiяльностi товариство не проводило. 3. Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов’язань, фiнансового стану I доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiя про: а) завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування; Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає б) схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв; Виробнича дiяльнiсть Товариства не має, схильностi до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв вiдсутня. 4. Звiт про корпоративне управлiння. 1) Посилання на: а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент; Власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй. Б) кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати. Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати немає в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги немає. 2) про вiдхилення емiтента вiд положень кодексу корпоративного управлiння. Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння 3) iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень. У звiтному перiодi 30.04.2018 року скликалися черговi Загальнi збори акцiонерiв, кворумом яких склав 100 %, з наступним порядком денним: 1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.2.Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.3.Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2017 р.4.Звіт Ревізійної комісії за 2017р. 5. Затвердження річного звіту, балансу за 2017р., порядок покриття збитків Товариства. 6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. Адреса власного веб-сайту,з проектами рішень з питань проекту порядку денного: mbk.biz.ua 4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень: Наглядова Рада у Товаристві не створена.5) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю I управлiння ризиками емiтента; Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабiльного I ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть I повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. Правильнiсть ведення бухгалтерського облiку Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя. У звiтному роцi Ревiзiйна комiсiя провела перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Висновок за результатами перевiрки: Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 рiк складена у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi iз змiнами та доповненнями» на пiдставi фактичних облiкових даних I дає правдиве I неупереджене вiдображення фiнансового стану Товариства станом на 31.12.2018 року Окремого Положення про “Системи внутрiшнього контролю I управлiння ризиками емiтента” Товариство немає 6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; Калiнiченко Сергiй Васильовичє власником 3000 штук простих iменних акцiй, що становить 50% вiд статутного капiталу Товариства ці акцiї не є голосуючими. 7) Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; Будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на Загальних зборах емiтента немає; 8) Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; Посадовi особи Товариства – голова правлiння, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї. Iншого органу управлiння Товариство не утворювало I утворення iншого органу Статутом Товариства не пердбачено. Голова правлiння призначається рiшенням Загальних зборів акціонерів I здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Звiльнення Голови правлiння вiдбувається за рiшенням Загальних зборів. За Статутом Товариства Голова правлiння призначається на не визначений термiн до припинення його повноважень. Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються у кiлькостi 3 осiб Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Ревiзiйна комiсiя може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно загальними зборами Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право в будь-який час переобрати голову Ревiзiйної комiсiї. 9) повноваження посадових осiб емiтента. До компетенцiї голови правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Голова правлiння пiдзвiтний Загальним зборам I Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Голова правлiння дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства I законом. Голова правлiння на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 9. Твердження щодо рiчної iнформацiї (п.13 ч.3 ст.40); Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента а звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток I здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме: -Товариство не здiйснило публiчну пропозицiю акцiй, акцiї не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру; – Товариство виробничу дiяльнiсть не здiйснює, заробiтна плата на виплачується, Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв подається за результатами перевiрки фiнансової звiтностi Ревiзiйною комiсiєю. 10. Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов’язкiв акцiонерiв (учасникiв) (п.15 ч.3 ст.40); Структура капiталу Товариства утворюється з суми номiнальної вартостi всiх розмiщених акцiй Товариства. Товариством розмiщено 6000 штук простих iменних акцiї на загальну номiнальну вартiсть 60 000 грн. Емiтент випустив простi iменнi акцiї, iнших цiнних паперiв не випускав. Цiннi папери, якi б надавали акцiонерам iншi додатковi права, окрiм тих що надаються акцiонерам , власника простих iменних акцiй, Товариством не випускались. Акцiонери Товариства мають право: – на участь в управлiннi акцiонерним Товариством; – на отримання дивiдендiв; – на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi; – на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного Товариства. На вимогу акцiонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства, протоколи зборiв; – брати участь у Загальних Зборах Акцiонерiв I голосувати особисто або через своїх представникiв; – обирати та бути обраними до органiв управлiння Товариства; – розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцiй надається переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Акцiонери можуть мати також iншi права, передбаченi чинним законодавством або за рiшенням Загальних зборiв Акцiонерiв. Акцiонери Товариства зобов'язанi: – додержуватися установчих документiв Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв управлiння I контролю Товариства; – виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числi, що пов'язанi з майновою участю; – не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. У випадку порушення цiєї умови Акцiонери несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством, а також внутрiшнiми документами Товариства, якi регулюють порядок вiдповiдальностi за розголошення або дiї, що привели до розголошення комерцiйної таємницi та iншої iнформацiї конфiденцiйного характеру; – сплатити вартiсть належних їм акцiй у термiн та згiдно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купiвлi-продажу; – всебiчно сприяти Товариству в його дiяльностi; – виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. 11. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв (п.16 ч.3 ст.40); У звiтному 2018 роцi не було будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв 12. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо акцiй – у кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента (п.17 ч.3 ст.40); Працiвники емiтента акцiями Товариства не володiють. 13. Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента (п.18 ч.3 ст.40); За iнформацiєю, якою володiє Товариство, корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) емiтента немає. 14. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом (п.19 ч.3 ст.40); Будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом немає 15. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення (п.20 ч.3 ст.40); Будь-якої винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення на товариствi не передбачається 16. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi (п.21 ч.3 ст.40); Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1559 штуки. Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi немає. 17.Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом (п.23 ч.3 ст.40); На особовому рахунку Товариства цiнних паперiв не облiковується. Власних акцiй Товариство не придбавало. 18. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента (п.24 ч.3 ст.40). Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має
III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ № 637843
3. Дата проведення державної реєстрації
02.10.1996
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
60000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
70.22[2010]Консультування з питань комерційної діяльності й керування
63.11[2010]Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана зними діяльність
0д/н
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
300711
3) поточний рахунок
26001052742978
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку
немає
6) поточний рахунок
д/н
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада* Голова Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тлустенко Генадій Михайлович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1963
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 15
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Розпорядник рахункiв ЗАТ "МБР".
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.05.2010 на невизначений термін
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада* Голова Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черненко Леонiд Маркович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1962
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 25
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "МБР" Заступник Голови правлiння
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.05.2010 на невизначений термін
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада* Заступник голови правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крутов Олег Леонiдович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1959
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 25
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "МБР" Голова правлiння
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.05.2010 на невизначений термін
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Правлiння Черненко Леонiд Маркович 1559 25.00000000000 1559 0 0 0
Заступник голови правлiння Крутов Олег Леонiдович 1158 19.00000000000 1158 0 0 0
Усього 2717 44 2717 0 0 0
Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій
емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Калiнiченко Сергiй Васильович 3000 50 3000 0
Черненко Леонiд Маркович 1559 25.9833 1559 0
Крутов Олег Леонiдович 1158 19.3 1158 0
Усього 5717 95.2833 5717 0

_______________

* Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.04.2018
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів. 2.Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах. 3.Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2017 р. 4.Звіт Ревізійної комісії за 2017р. 5. Затвердження річного звіту, балансу за 2017р., порядок покриття збитків Товариства. 6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: Питання 1 – ВИРІШИЛИ: Обрати склад лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів Результати голосування: “За” -1559 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 2 – ВИРІШИЛИ: Затвердити регламент та порядок голосування на Загальних Зборах Результати голосування: “За” -1559 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 3 – ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Голови Правління Товариства. Результати голосування: “За” -1559 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 4 – ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства. Результати голосування: “За” -1559 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 5 – ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства, порядок покриття збитків Товариства. Результати голосування: “За” -1559 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 6 – ВИРІШИЛИ: Зняти з порядку денного питання 6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. Результати голосування: “За” -1559 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається.
 

_______________

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

1.Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12.07.2010 519/1/10 НКЦПФР UA4000057624 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 6000 60000 100
Опис Цiннi папери обертаються на внутрiшньому ринку. Лiстингу/делiстингу не проводилось.
 
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Первісна вартість основних засобів: 46.1 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 100 % Ступінь використання основних засобів: 100% Сума нарахованого зносу: 46.1 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: ліквідація (списання)старих непридатних до використання основних засобів, нарахування зносу. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень на користування майном немає.
Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 213.5 211
Статутний капітал (тис. грн.) 60 60
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 60 60
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 153,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 153,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 151 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 151 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов’язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 0 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 0 X X
Опис: Кредитами банкiв Товариство не користується, iнвестицiй протягом звiтного перiоду не надходило.
Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох
роках?

з/п
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2017 1 0
3 2018 1 0

Який орган здійснював реєстрацію
акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або
їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
відсотків
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку
денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових
зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення
статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменьшення
статутного капіталу товариства
X
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної
комісії (ревізора)
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити) д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у
формі заочного голосування? (так/ні)
Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради – акціонерів 0
членів наглядової ради – представників акціонерів 0
членів наглядової ради – незалежних директорів 0
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) д/н

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради
протягом останніх трьох років?
0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за
наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

д/н

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного
секретаря? (так/ні)
Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової
ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку
або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів
товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх
документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового
члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно
ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X
Було проведено засідання наглядової ради,
на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками
X
Для нового члена наглядової ради було організовано
спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на
повторний строк або не було обрано нового члена
X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено
посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної
комісії протягом останніх трьох років?
1
Відповідно до статуту вашого
акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету
Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу
Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління
Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів
Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення,
яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх
суму,
від імені акціонерного товариства? (так/ні)
Так

Чи містить статут або внутрішні документи
акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами
посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах
акціонерного товариства? (так/ні)
Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про
діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок
цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх
проведення
Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного
товариства
Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до
міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)
Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські
перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього
аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом
останніх трьох років? (так/ні)
Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки
фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила
перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотків голосів
X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні
послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство
залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити
іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним
інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство
включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу,
яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України
протягом останніх трьох років?
Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс
(принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття: ;
яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття
акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління?
(так/ні) Ні;
укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання
кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві
(з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
д/н
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб”єкта малого підприємництва

Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ» за ЄДРПОУ 24382822
Територія 8036600000 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 70.22 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 1
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: проспект Визволителiв, 1, м.Київ, Дніпровський, 02125, Україна, 044 544-1777
1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 0 0
– первісна вартість 1011 46.1 46.1
– знос 1012 ( 46.1 ) ( 46.1 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 0 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0
– у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 189 188.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.8 0.3
– у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5.1 5.1
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 16.7 19.3
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 211.6 213.5
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 211.6 213.5

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 60 60
Додатковий капітал 1410 2.6 2.6
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 148.4 150.9
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 211 213.5
II. Довгострокові забов”язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
– товари, роботи, послуги 1615 0 0
розрахунками з бюджетом 1620 0.4 0
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
– зі страхування 1625 0 0
– з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0.2 0
Усього за розділом IІІ 1695 0.6 0
ІV. Зобов”язання, пов”язані з необоротними активами, утримуваними для
продажу та групами вибуття
1700 0 0
Баланс 1900 211.6 213.5

Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 162.5 178.1
Інші операційні доходи 2120 ( 0 ) ( 0 )
Інші доходи 2240 1.1 1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 163.6 179.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 65.4 ) ( 144 )
Інші операційні витрати 2180 ( 95.7 ) ( 38.3 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 161.1 ) ( 182.3 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285) 2290 ( 2.5 ) ( -3.2 )
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 2.5 -3.2
Примітки до балансу Звiт складено згiдно вимогам П(С)БО.
Примітки до звіту про фінансові
результати
Звiт складено згiдно вимогам П(С)БО.
Керівник Черненко Леонiд Маркович
Головний бухгалтер Черненко Леонiд Маркович