Приватне акціонерне товариство «Міжрегіональне бюро консалтингу» (надалі-
Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 30.04.2017 року о 9
00 за місцезнаходженням Товариства за адресою : 02125 м.Київ, проспект Визволителів 1, у офісі 620.
Реєстрація акціонерів з 8:30 до 8:45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних
Зборах складено станом на 25.04.2017р.Для участі в зборах необхідно мати документ, який
посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.
Порядок денний
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
Проект рішення:
Затвердити обрання голови, секретаря та Голови лічильної комісії
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:
-Час на доповідь — 10 хвилин;
– Час на запитання – 2 хвилини;
– Час на відповіді – 5 хвилин;
– Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для
голосування.
– Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки
голосування.
3.Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2016 р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2016 р.
4.Звіт Ревізійної комісії за 2016 р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 р.
5. Затвердження річного звіту, балансу за 2016р., порядок покриття збитків Товариства.
Проект рішення:
Затвердити порядок покриття збитків Товариства.
6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства.
Адреса власного веб-сайту,з проектами рішень з питань проекту порядку денного: mbk.biz.ua
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства
02125 м.Київ, проспект Визволителів 1, у оф.620.: – до дати проведення Загальних Зборів – у
робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з
відповідальною особою;- у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення.
Відповідальна особа – Черненко Л.М. Телефон для довідок: : (044) 544-1777.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн. 2015/2016 рр.)
Усього активів : 270,4/215,2; Основні засоби: 0/0; Довгострокові фінансові інвестиції : 0/0;
Запаси: 0/0; Сумарна дебіторська заборгованість:256,1/198,6; Грошові кошти та їх еквіваленти:
14,3/16,6; Нерозподілений прибуток: 207,3/ 151,6; Власний капітал:269,9/ 214,2; Статутний
капітал: 60/60; Довгострокові зобов’язання:0/0; Поточні зобов’язання: 0,5/1; Чистий прибуток
(збиток):(59,4)/(55,7); Середньорічна кількість акцій(шт): 6000/6000; Кількість власних акцій,
викуплених (шт) 0/0, Чисельність працівників:1 /1.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості
НКЦПФР» від 10.03.2017 № 47 (2552)