Приватне акціонерне товариство  «Міжрегіональне бюро  консалтингу» (надалі-Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 30.04.2018 року о 800   за місцезнаходженням Товариства за адресою : 02125 м.Київ, проспект Визволителів 1, у офісі 620. Реєстрація акціонерів з 7:30 до 7:45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 25.04.2018р.Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.

Порядок денний

1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

Затвердити обрання голови, секретаря та Голови лічильної комісії

 

  1. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:

-Час на доповідь — 10 хвилин;

– Час на запитання – 2 хвилини;

– Час на відповіді – 5 хвилин;

– Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для

голосування.

– Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки

голосування.

 

3.Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2017 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2017 р.

 

4.Звіт Ревізійної комісії за 2017 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 р.

 

  1. Затвердження річного звіту, балансу за 2017р., порядок покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

Затвердити порядок покриття збитків Товариства.

 

  1. Про затвердження  нової редакції Статуту Товариства.

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства.

 

Адреса власного веб-сайту,з проектами рішень з питань проекту порядку денного: mbk.biz.ua

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства 02125 м.Київ, проспект Визволителів 1, у оф.620.: – до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Черненко Л.М. Телефон для довідок: : (044) 544-1777.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн. 2016/2017 рр.)

Усього активів: 215,2/211,6;Основні засоби:0/0;Запаси:0/08;Сумарна дебіторська заборгованість: 198,6/194,9; Гроші та їх еквіваленти:16,6/16,7; Нерозподілений прибуток(непокритий збиток):151,6/148,4; Власний капітал:214,2/211; Зареєстрований статутний капітал:60/60; Довгострокові зобов’язання і забезпечення:0/0; Поточні зобов’язання і забезпечення:1/0,6; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток):(55,7)/(3,2); Середньорічна кількість акцій(шт): 6000/6000; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн):)(9,28)/(0,53).

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в  бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 15.03.2018 № 51