Дата розміщення:  09.03.2016 11:10:04
Дата проведення загальних зборів:
 
30.04.2016
Термінове повідомлення:  Ні
Назва повідомлення:  Про проведення загальних зборів
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:  Приватне акціонерне товариство "Міжрегіональне бюро консалтингу"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  24382822
Місцезнаходження емітента:  02125 м.Київ, пр-т Визволителів, 1,
Регіон емітента:  8036600000
Номер телефону керівника емітента:  0445441777
Електронна поштова адреса:  mbk@mbk.biz.ua
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство  «Міжрегіональне бюро  консалтингу» (надалі-Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 30.04.2016 року о 900   за місцезнаходженням Товариства за адресою : 02125 м.Київ, проспект Визволителів 1, у офісі 620. Реєстрація акціонерів з 8:30 до 8:45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 26.04.2016р.Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.

Порядок денний

1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах. 3.Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2015 р. 4.Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. 5. Затвердження річного звіту, балансу за 2015р., порядок покриття збитків Товариства. 6. Про затвердження  нової редакції Статуту Товариства.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства 02125 м.Київ, проспект Визволителів 1, у  оф.620.: – до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Черненко Л.М. Телефон для довідок: : (044) 544-1777.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн. 2014/2015 рр.)

Усього активів : 331,8/270,4 Основні засоби: 0/0; Довгострокові фінансові інвестиції : 0/0; Запаси: 0/0; Сумарна дебіторська заборгованість: 317,4/256,1; Грошові кошти та їх еквіваленти: 0/0; Нерозподілений прибуток:266,7/207,3; Власний капітал:329,3/269,9; Статутний капітал: 60/60; Довгострокові зобов’язання:0/0; Поточні зобов’язання: 2,5/0,5; Чистий прибуток (збиток):121,1/(59,4) ; Середньорічна кількість акцій(шт): 6000/6000; Кількість власних акцій, викуплених (шт) 0/0, Чисельність працівників:1 /1.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Газеті "Бюлетень. Цінні папери України"від  09.03.2016р.  42(4330)

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у
повідомленні
Найменування посади Голова правління Черненко Леонiд Маркович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.03.2016
(дата)