• ПрАТ “«Міжрегіональне бюро консалтингу»” повідомляє,
що чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Міжрегіональне бюро консалтингу» (надалі-Товариство) відбудуться 30.04.2014 року о 9:00 у офісі 620 за місцезнаходженням Товариства за адресою : 02660 м.Київ, проспект Визволителів 1, оф.620. Реєстрація акціонерів з 8:30 до 8:45. Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.
Порядок денний:

 1. Обрання робочих органів загальних зборів та затвердженя регламенту зборів.
 2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 р.
 3. Звіт Ревізійної комісії.
 4. Затвердження річного звіту, балансу за 2013р. Про розподіл прибутку Товариства.
 5. Перевибори посадових осіб Товариства.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, встановлено 24.04.2014р. З матеріалами, що стосуються питань порядку денного Зборів можна ознайомитись за адресою: 02660 м.Київ, проспект Визволителів 1, у офісі 620 згідно попередньої домовленості у робочі дні з 9-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00). Черненко Л.М.- посадова особа Товариcтва, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Телефони для довідок: (044) 544-1777.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн. 2013/2012 рр.):

 • Усього активів: 212,5/189,3;
 • Основні засоби: 0/0;
 • Довгострокові фінансові інвестиції: 0 / 0;
 • Запаси: 0 / 0;
 • Сумарна дебіторська заборгованість: 211/184,9;
 • Грошові кошти та їх еквіваленти: 1,5/1,6;
 • Нерозподілений прибуток: 145,6/119,7;
 • Власний капітал: 208,2/182,3;
 • Статутний капітал: 60/60;
 • Довгострокові зобов’язання: 0 / 0;
 • Поточні зобов’язання: 4,3/7;
 • Чистий прибуток(збиток): 25,9/(-88,9);
 • Середньорічна кількість акцій (шт): 6000/6000;
 • Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт): 0/0;
 • Чисельність працівників на кінець періоду (осіб):1/2.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» від 27.03.2014 № 59 (1812).