• ПрАТ “«Міжрегіональне бюро консалтингу»” повідомляє,
що чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Міжрегіональне бюро консалтингу» (надалі-Товариство) відбудуться 30 квітня 2013 року о 900 у офісі 620 за місцезнаходженням Товариства за адресою : 02660 м. Київ, проспект Визволителів 1, оф.620. Реєстрація акціонерів з 830 до 845. Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), або довіреність на право участі у зборах.
Порядок денний:

 1. Обрання робочих органів загальних зборів та затвердження регламенту зборів.
 2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 р.
 3. Звіт Ревізійної комісії.
 4. Затвердження річного звіту, балансу за 2012 р.
 5. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства .
 6. Перевибори посадових осіб Товариства.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, встановлено 24.04.2013 р. З матеріалами, що стосуються питань порядку денного Зборів можна ознайомитись за адресою: 02660 м. Київ, проспект Визволителів 1, у офісі 620 згідно попередньої домовленості. Черненко Л.М.- посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Телефони для довідок: (044) 544-1777.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн. 2012/2011 рр.):

 • Усього активів: 189,3 / 274,3;
 • Основні засоби: 0 / 1,8;
 • Довгострокові фінансові інвестиції: 0 / 0;
 • Запаси: 0 / 0;
 • Сумарна дебіторська заборгованість: 184,9 / 269,2;
 • Грошові кошти та їх еквіваленти: 1,6 / 3,3;
 • Нерозподілений прибуток: 119,7 / 208,6;
 • Власний капітал: 182,3 / 271,2;
 • Статутний капітал: 60 / 60;
 • Довгострокові зобов’язання: 0 / 0;
 • Поточні зобов’язання: 7 / 3,1;
 • Чистий прибуток(збиток): (-88,9) / 1,8;
 • Середньорічна кількість акцій (шт): 6000 / 6000;
 • Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт): 0 / 0;
 • Загальна кількість коштів витрачених на викуп власних акцій протягом період: 0 / 0;
 • Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 / 4.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» від 22.03.2013 №56 (1560).