• ЗАТ “МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО РЕЄСТРАЦІЙ” повідомляє,
що чергові загальні збори акціонерів Закритого акціонерного товариства “МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО РЕЄСТРАЦІЙ” (надалі-Товариство) відбудуться 30 квітня 2012 року о 1000 у офісі 620 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 02660 м. Київ, проспект Визволителів 1, оф.620. Реєстрація акціонерів з 900 до 945.
Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.
Порядок денний

 1. Обрання робочих органів загальних зборів та затвердженя регламенту зборів.
 2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 р.
 3. Звіт Ревізійної комісії.
 4. Затвердження річного звіту, балансу за 2011 р.
 5. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства.
 6. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства».
 7. Затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв’язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
 8. Перевибори посадових осіб Товариства.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, встановлено 24.04.2012р. З матеріалами, що стосуються питань порядку денного Зборів можна ознайомитись за адресою: 02660 м.Київ, проспект Визволителів 1, у офісі 620. згідно попередньої домовленості. Черненко Л.М. – посадова особа Товаритства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.Телефони для довідок: (044) 544-1777.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн. 2011/2010)

 • Усього активів: 274.6/274,3;
 • Основні засоби: 3.5/1.8;
 • Довгострокові фінансові інвестиції: 0 / 0;
 • Запаси: 0/0;
 • Сумарна дебіторська заборгованість: 244 / 269,2;
 • Грошові кошти та їх еквіваленти: 27.1 / 3.3;
 • Нерозподілений прибуток: 206,8 / 208,6;
 • Власний капітал: 269,4 / 271,2;
 • Статутний капітал: 60 / 60;
 • Довгострокові зобов’язання: 0 / 0;
 • Поточні зобов’язання 0.6 / 0,7;
 • Чистий прибуток(збиток): 1.8 / 35.4;
 • Середньорічна кількість акцій(шт): 6000 / 6000;
 • Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт) 0 / 0;
 • Загальна кількість коштів витрачених на викуп власних акцій протягом період 0 / 0;
 • Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 / 5.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості ДКЦПФР” від 15.03.2012 №50(1303).