Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Черненко Л. М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 11.04.2013
(дата)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
Загальні відомості
Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ»
Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
24382822
Місцезнаходження емітента
02660 м.Київ проспект Визволителiв, 1
Міжміський код, телефон та факс емітента
044 516-8541 044 544-1777
Електронна поштова адреса емітента
mbk@mbk.biz.ua
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2013
(дата)
Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Національної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 70(1574) 11.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
Річна інформація розміщена на власній сторінці mbk.biz.ua в мережі Інтернет 11.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)
Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов’язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об’єкта нерухомості
(у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за
якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) (“1” – так, “2” – ні)
30. Примітки – Товариство не одержувало ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. – Інформації про рейтингове агество немає у зв'язку з тим, що емітент рейтингову оцiнку не проводив i до рейтингового агенства не звертався. – Товариство облiгацiї та iншi цiннi папери не випускало. – Товариство викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводило. – Товариство боргових та iпотечних цiнних паперiв не випускало. – Підприємство не належить до будь-яких об'єднань підприємств. – Процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації та інші цінні папери, (емісія яких підлягає реєстрації) підприємство не випускало. – Іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН підприємство не випускало. – Товариство зобов"язань за облігаціями не має. – Товариство зобов"язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не має, іпотечні цінні папери не випускало. – Зобов"язань за кредитами банків товариство не має. – Товариство у звітному році дивіденди не нараховувало та не сплачувало. – Юридичних осіб, що володіють 10% і більше немає. – Засновників юридичних осіб немає. – Особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери – немає. – Iнформацiя про ФОН та пов'язана з ними iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН. – Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв, в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не складає звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. – Звiт про стан об'єкта нерухомостi в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. – Інформація про обсяг виробниицтва та реалізації основних видів продукції та її собівартість емітентом не подається, так як він не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, видобувна промисловість або видобуток та розподілення електроенергії. – Товариство Наглядової ради не має. – В звітньому році Товариство не замовляло і не видавало бланків сертифікатів цінних паперів.
Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ»
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Поштовий індекс 02660
Область, район м.Київ
Населений пункт м.Київ
Вулиця, будинок проспект Визволителiв
Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва ААВ № 637843
Дата державної реєстрації 02.10.1996
Орган, що видав свідоцтво Днiпровська районна в м. Києвi Державна адмiнiстрацiя
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 60000
Сплачений статутний капітал (грн.) 60000
Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "БАНК ФОРУМ"
МФО банку 322948
Поточний рахунок 26002300225767
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРУМ"
МФО банку 322948
Поточний рахунок д/н
Основні види діяльності

70.22 [2010]Консультування з питань комерційної діяльності й керування

63.11 [2010]Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана зними діяльність

0 д/н

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Голова Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черненко Леонiд Маркович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 460539 22.11.2000 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 19
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "МБР" Заступник Голови правлiння
Опис Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посада Заступник голови правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крутов Олег Леонiдович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 682558 26.06.2001 Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1959
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 19
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "МБР" Голова правлiння
Опис Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посада Голова Ревізійної комісії
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тлустенко Генадій Михайлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 489906 12.03.2005 Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1963
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 9
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Розпорядник рахункiв ЗАТ "МБР".
Опис Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) – Попередні посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Голова Правлiння Черненко Леонiд Маркович СО 460539 22.11.2000 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi 30.04.1998 1559 25 1559 0 0 0
Заступник голови правлiння Крутов Олег Леонiдович СО 682558 26.06.2001 Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києвi 30.04.1998 1158 19 1158 0 0 0
Усього 2717 44 2717 0 0 0
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Калiнiченко Сергiй Васильович МЕ 675193 21.07.2005 Подiльським РУГУ МВС України в м.Києвi 31.05.2010 3000 50 3000 0 0 0
Черненко Леонiд Маркович СО 460539 22.11.2000 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi 30.04.1998 1559 25.9833 1559 0 0 0
Крутов Олег Леонiдович СО 682558 26.06.2001 Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києвi 30.04.1998 1158 19.3 1158 0 0 0
Усього 5717 95.2833 5717 0 0 0
Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.04.2012
Кворум зборів** 95.28
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання робочих органів загальних зборів та затвердженя регламенту зборів. 2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 р. 3. Звіт Ревізійної комісії . 4. Затвердження річного звіту, балансу за 2011р. 5. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства . 6. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства». 7.Затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв’язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства». 8. Перевибори посадових осіб Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: Питання 1 – ВИРІШИЛИ: Обрати робочи органи загальних зборів та затвердити регламент зборів. Результати голосування: “За” -5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 2 – ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Правління Товариства. Результати голосування: “За” -5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 3 – ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства. Результати голосування: “За” -5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 4 – ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства. Результати голосування: “За” -5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 5 – ВИРІШИЛИ: Прибуток направити на розвиток Товариства.Дивіденди не нараховувати. Результати голосування: “За” -5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 6 – ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення про зміну найменування Товариства у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства». Результати голосування: “За” -5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 7 – ВИРІШИЛИ: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв’язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах. Результати голосування: “За” -5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 8 – ВИРІШИЛИ: Голова зборів запропонував зняти з порядку денного 8 питання. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах. Результати голосування: “За” -5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Причини, чому загальні збори не відбулися: немає.
 

_______________

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12.07.2010 519/1/10 НКЦПФР UA4000057624 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 6000 60000 100
Опис Цiннi папери обертаються на внутрiшньому ринку. Лiстингу/делiстингу не проводилось.
 
Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 0
у тому числі:

– сертифікатів акцій
0
– сертифікатів облігацій 0
– сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Значення відсутнє в довіднику
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 0
у тому числі:

– сертифікатів акцій
0
– сертифікатів облігацій 0
– сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Значення відсутнє в довіднику
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 0
у тому числі:

– сертифікатів акцій
0
– сертифікатів облігацій 0
– сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Значення відсутнє в довіднику
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1.8 0 0 0 1.8 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 1.8 0 0 0 1.8 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1.8 0 0 0 1.8 0
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Первісна вартість основних засобів: 46.1 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 100 % Ступінь використання основних засобів: 100% Сума нарахованого зносу: 46.1 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: ліквідація (списання)старих непридатних до використання основних засобів, нарахування зносу. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень на користування майном немає.
Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 182.3 271.2
Статутний капітал (тис. грн.) 60 60
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 60 60
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 122.3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 122.3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 211.2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 211.2 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов’язання X 1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 6 X X
Усього зобов’язань X 7 X X
Опис: д/н
Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

з/п
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2011 1 0
3 2010 1 0

Який орган здійснював реєстрацію
акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль
за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах
(за наявності контролю)?
Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку
денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових
зборів у звітному періоді?
Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення
статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменьшення
статутного капіталу товариства
X
Обрання голови та членів наглядової ради,
прийняття рішення про припинення їх повноважень
X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора),
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
X
Інше (запишіть): д/н Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у
формі заочного голосування? (так/ні)
Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради
протягом останніх трьох років?
0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ,
що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)
Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку
або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх
документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового
члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно
ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X
Було проведено засідання наглядової ради,
на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками
X
Для нового члена наглядової ради було організовано
спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на
повторний строк або не було обрано нового члена
X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної
комісії протягом останніх трьох років?
1

Які посадові особи акціонерного
товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради
та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого
акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення,
яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму,
від імені акціонерного товариства? (так/ні)
Так

Чи містить статут або внутрішні документи
акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами
посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах
акціонерного товариства? (так/ні)
Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про
діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про
ринок цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)
Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися
аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом
останніх трьох років? (так/ні)
Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки
фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна
комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство
протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи
фінансового менеджменту? (так/ні)
Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство
залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити
іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство
включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу,
яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України
протягом останніх трьох років?
Так

З якої причини було змінено особу,
яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі – особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Переведення випуску в бездокументарну форму.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс
(принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;
яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття
акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання
кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві
(з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
д/н
Річна фінансова звітність малого підприємства

Коди
Дата (рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ» за ЄДРПОУ 24382822
Територія за КОАТУУ 8036600000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності й керуванняКонсультування з питань комерційної діяльності й керування за КВЕД 70.22
Середня кількість працівників (чол.) 2    
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: проспект Визволителiв, 1, м.Київ, Днiпровський, 02660, Україна
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс на 31.12.2012 р.
Форма № 1-м
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
– залишкова вартість 030 1.8 0
– первісна вартість 031 46.1 46.1
– знос 032 ( 44.3 ) ( 46.1 )
Довгострокові біологічні активи:
– справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
– первісна вартість 036 0 0
– накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 1.8 0
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
– чиста реалізаційна вартість 160 264.1 179.1
– первісна вартість 161 264.1 179.1
– резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 1.1 1
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4 4.8
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
– в національній валюті 230 3.3 1.6
– у тому числі в касі 231 0 0
– в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 2.8
Усього за розділом II 260 272.5 189.3
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 274.3 189.3

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 60 60
Додатковий капітал 320 2.6 2.6
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 208.6 119.7
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 271.2 182.3
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0.7 4.9
Поточні зобов’язання за розрахунками:
– з бюджетом 550 1 1
– зі страхування 570 0.2 0.2
– з оплати праці* 580 0.5 0.4
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов’язання 610 0.7 0.5
Усього за розділом IV 620 3.1 7
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 274.3 189.3
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов’язання з оплати праці 0
Примітки Звiт складено згiдно вимогам П(С)БО.
Керівник Черненко Леонiд Маркович
Головний бухгалтер Черненко Леонiд Маркович

Звіт про фінансові результати
за 31.12.2012 р.
Форма № 2-м
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 190 167.8
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 0 ) ( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 190 167.8
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші доходи 050 0 1.4
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 190 169.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 62 ) ( 152.2 )
Інші операційні витрати 090 ( 211.2 ) ( 8.7 )
Вписуваний рядок – у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 273.2 ) ( 160.9 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 – 120) 130 -83.2 8.3
Податок на прибуток 140 ( 5.7 ) ( 6.5 )
Чистий прибуток (збиток) (130 – 140) 150 -88.9 1.8
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів
201 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів
202 0 0
Примітки Звiт складено згiдно вимогам П(С)БО.
Керівник Черненко Леонiд Маркович
Головний бухгалтер Черненко Леонiд Маркович
Інформація щодо аудиторського висновку

Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ” за 2012 рік 2.2. Для подання адресатам: – власникам цінних паперів; – керівництву емітента; – Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2.3 Вступний параграф 2.3.1. Основні відомості про емітента Найменування :Приватне акціонерне товариство «МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ» Ідентифікаційний код ЄДРПОУ:24382822 Організаційно-правова форма:Приватне акціонерне товариство Місцезнаходження юридичної особи: 02125 м. Київ, просп. Визволителів, буд. 1 Телефон: (044) 516-85-41 Державна реєстрація від 02.10.1996 р., № 1 067 120 0000 003502 Орган, що здійснив реєстрацію:Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація Види діяльності670.22 Консультування з питань комерційної діяльності та управління 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана зними діяльність Голова правління:Черненко Леонід Маркович 2.3.2. Опис аудиторської перевірки Ми провели аудиторську перевірку згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» від 29.09.2011р. №1360 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 року №1358/20096. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1528. Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1591 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року за № 97/13364. Рішення ДКЦПФР від 20 жовтня 2011 року „Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року № 1471/20209. Рішення НК ЦПФР від 09.02.2012 року № 270 про затвердження роз’яснення Національної комісії цінних паперів та фондового ринку „Про порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” щодо розкриття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності”. При перевірці аудитори керувались Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а також „Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року № 291 та інструкцією по його застосуванню із змінами і доповненнями та іншими нормативними актами, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. Аудиторська перевірка здійснена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема МСА700 „Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, 705 „Модифікація думки у звіті незалежного аудитора” ,706 „Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора”, Кодексу Етики Професійних бухгалтерів з урахуванням вимог Закону України „Про аудиторську діяльність”. Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Ми, вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки. Перевірці підлягали документи товариства підтверджуючі реєстрацію підприємства як юридичної особи та документи які підтверджують фінансову звітність та фінансовий стан товариства і які складають повний комплекс фінансової звітності що включають: баланс станом на 31 грудня 2012 року та фінансові звіти за рік що минув на зазначену дату. Підготовка фінансової звітності відповідно до П(С)БО вимагає використання певних ключових бухгалтерських оцінок. Окрім цього, від управлінського персоналу вимагається використання думок в процесі застосування облікової політики товариства. Складні питання, що більшою мірою вимагають вживання допущень, а також ті оцінки і пропозиції, які можуть істотно вплинути на фінансову звітність. 2.4. Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів Відповідальність за складання та подання фінансових звітів згідно зі застосовною концептуальною основою фінансової звітності є відповідальністю управлінського персоналу суб’єкта господарювання. Згідно з МСА 200 параграф 36, відповідальність управлінського персоналу включає: розробку, впровадження та здійснення внутрішнього контролю складання та подання фінансових звітів, що не містять суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідних облікових політик; здійснення попередніх облікових оцінок, які є обґрунтованими за обставин. 2.5. Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності На аудитора покладається відповідальність – за формування та висловлювання думки щодо фінансових звітів згідно із Законом України “Про аудиторську діяльність” (розділ VI, статті 21, 22) та МСА 200 “Загальні завдання незалежного аудитора та проведення аудиту згідно з Міжнародними стандартами аудиту”. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності Вибір процедур ґрунтується на судженні аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, які стосуються складання і достовірного подання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. На нашу думку, аудиторські докази, отримані аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки. 2.6. Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до стандартів МСА На нашу думку, Товариство в цілому дотримується принципів обраної облікової політики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Річні звіти, які надали власники Товариства (що додаються), містять перевірену аудитором фінансову звітність. Структура повного комплекту фінансової звітності Товариства складається з: Балансу, Звіту про фінансові результати станом на 31.12.2012 року. В ході перевірки аудитором було досліджено облікову систему товариства. Використані на акціонерному товаристві принципи бухгалтерського обліку в цілому відповідають концептуальній основі фінансової звітності передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису в цілому у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку. 2.6.1. Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності, яка може бути не модифікованою, у вигляді не модифікованого аудиторського висновку Згідно з Міжнародними стандартами аудиту аудиторську перевірку сплановано і здійснено з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. В ході аудиторської перевірки аудитором були виконані наступні процедури: визначення відповідності фінансової звітності основним принципам обліку, встановленим обліковою політикою Товариства; аналіз шляхом тестування аудиторських доказів, які дають змогу підтвердити зазначені у звітності суми і показники та наведені пояснення до них; дослідження суттєвих облікових оцінок, зроблених керівництвом під час підготовки фінансової звітності; оцінка надійності систем бухгалтерського обліку Товариства, можливості виникнення помилок і їх суттєвого впливу на звітність; оцінка загального подання фінансової звітності. Аудитор вважає, що отримані в ході перевірки аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Оскільки призначення аудитора Товариства відбулося після дати проведення інвентаризації активів та зобов'язань, аудитор не мав змоги спостерігати за проведенням інвентаризації. Тому аудитор відмовляється від висловлювання своєї думки у вигляді не модифікованого аудиторського висновку. 2.6.2. Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності, яка може бути модифікованою, у вигляді модифікованого аудиторського висновку На нашу думку, товариство в цілому дотримується принципів обраної облікової політики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Річні звіти, які надали керівники товариства (що додаються), містять перевірену аудитором фінансову звітність. Структура повного комплекту фінансової звітності Товариства складається з: Балансу, Звіту про фінансові результати станом на 31.12.2012 року. 2.6.3.Модифікований аудиторський висновок Ми висловлюємо умовно-позитивну думку відповідно дійсного фінансового стану та результатів діяльності річній фінансовій звітності складений товариством. На нашу думку, фінансові звіти справедливо й достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства „МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ”, станом на 31 грудня 2012р., також результати його фінансової діяльності за 2012р., згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку і відповідають вимогам закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-XIV. 2.6.4. Модифікована аудиторська думка Параграф, у якому міститься модифікована аудиторська думка, тому що в процесі проведення аудиту існує наведена нижче обставина: – обмеження обсягу роботи аудитора. Оскільки призначення аудитора Товариства відбулося після дати проведення інвентаризації активів та зобов'язань, аудитор не мав змоги спостерігати за проведенням інвентаризації. Внаслідок цього у аудитора відсутня можливість підтвердити фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей, відображених в балансі Товариства, за допомогою аудиторських процедур. Тому аудитор відмовляється від висловлювання своєї думки у вигляді не модифікованого аудиторського висновку. Ці обмеження щодо обсягу аудиту не можуть привести до значних коригування фінансової звітності, які могли б бути за відсутності обмеження. 2.6.5. Аудитор описує факти, що призвели до модифікації думки аудитора, та оцінює їх суттєвість Нами визначено суттєвість на рівні фінансової звітності в цілому в розмірі 9,5 тис. грн. відповідно до МСА 320„Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту”, а також розглянуті ризики існування інших невиявлених викривлень – МСА 450 „Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту”. Припущення про безперервність господарської діяльності товариства, розглядається аудитом у відповідності до МСА 570 „Безперервність” як така, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. Це базується на суджені аудитора, а також на даних бухгалтерського обліку акціонерного товариства та проведених бесід (наданих запитів) управлінському персоналу по даному питанню. Аудитор не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність, невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим,відповідно до МСА 705 „Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”. 2.7. Інша допоміжна інформація Мета та обсяг аудиту фінансових звітів формулюються на основі умови обмеження відповідальності аудитора інформацією, зазначеною в аудиторському висновку. Аудитор не несе окремої відповідальності за визначення, чи викладення іншої інформації належним чином. Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів Облік основних засобів, нематеріальних активів та малоцінних необоротних матеріальних активів. На балансі Товариства станом на 31.12.2012р. обліковуються основні засоби, вартість яких складає: первинна – 46,1 тис. грн., залишкова – 0,0 тис. грн., знос – 46,1 тис. грн. Бухгалтерський облік основних засобів ведеться на підставі первинних документів по фактичним витратам на їх придбання, виготовлення та установку. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифіковані за групами передбаченими П(С)БО – 7. Дані аналітичного обліку основних засобів відповідають даним їх синтетичного обліку. Незавершені капітальні інвестиції не обліковуються. На балансі Товариства станом на 31.12.2012р. нематеріальні активи не обліковуються. При розкритті інформації у фінансовій звітності щодо кожної групи основних засобів товариство керується вимогами П(С)БО № 7 і П(С)БО №8. Облік фінансових інвестицій Фінансові інвестиції – активів, які утримуються Товариством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів, тощо), зростання вартості капітального або інших вигод для інвестора, згідно наданих до перевірки документів, на балансі Товариства станом на 31.12.2012р. не обліковуються. Запаси Товариство визначає запаси активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримано економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Вартість залишків виробничих запасів Товариства станом на 31.12.2012р. не обліковуються. Методи оцінки запасів Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО – 9 “Запаси” та згідно прийнятої облікової політики. Бухгалтерський облік вищезазначених засобів відповідає вимогам та нормам П(С)БО – 9 “Запаси”. Перевіркою правильності ведення обліку придбання, руху, реалізації та списання запасів порушень не встановлено. Дебіторська заборгованість Визначення і оцінку реальності дебіторської заборгованості Товариство проводить у відповідності до П(С)БО-10 “Дебіторська заборгованість”. Дебіторську заборгованість Товариство визнає активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012р. Товариства не обліковується. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалізує продукцію (товари, роботи, послуги) в кредит (з відстрочкою платежу). Така дебіторська заборгованість визначається активом одночасно з визначенням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг. Станом на 31.12.2012р. поточна дебіторська заборгованість на Товаристві становить: – За роботи, товари, послуги – 179,1 тис. грн.; – З бюджетом – 1,0 тис. грн.; – Інша поточна дебіторська заборгованість – 4,8 тис. грн. Поточну дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги Товариство включає до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Згідно обраної облікової політики величину резерву сумнівних боргів Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможності окремих дебіторів. В перевіряємому періоді резерв сумнівних боргів не нараховувався. Наявності дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, перевіркою не встановлено. Порушень в веденні обліку розрахунків з дебіторами перевіркою не встановлено. Поточні фінансові інвестиції не обліковуються. Інші оборотні активи не обліковуються. Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов’язання Визначення, облік та оцінка зобов’язань Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО-11 “Зобов’язання”. Зобов’язання відображається у балансі Товариства за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його зменшення. За період, що перевірявся, довгострокові зобов’язання не обліковуються. Станом на 31.12.2012р. поточні зобов’язання становлять: 1. Кредиторська заборгованість за роботи, товари, послуги – 4,9 тис. грн. 2. Поточні зобов’язання за розрахунками: – з бюджетом – 1,0 тис. грн.; – з оплати праці – 0,4 тис. грн.; – зі страхування – 0,2 тис. грн. 3. Інші поточні зобов’язання – 0,5 тис. грн. Поточні зобов’язання відображаються в балансі Товариства за сумою погашення. Наявності непогашеної заборгованості за позиками банків, перевіркою не встановлено. Порушень в правильності ведення обліку та відображення в балансі поточних зобов’язань, перевіркою не встановлено. Кредиторської заборгованості строк позовної давності якої минув, перевіркою не встановлено. Висловлення думки щодо розкриття інформації про власний капітал Визначення, облік та оцінка власного капіталу Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО-5 “Власний капітал”. Власний капітал має наступну структуру: Статутний капітал Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ» (надалі – Товариство) складає 60 000 (шістдесят тисяч) гривень 00 копійок і поділений на 6 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна. Свідоцтво про випуск цінних паперів № 519/1/10 зареєстровано НКЦПФР 12.07.2010. Аудитор підтверджує формування Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ» у розмірі 60 000 (шістдесят тисяч) гривень 00 копійок, що становить 100,0% Статутного капіталу Товариства відповідно до Статуту станом на 31 грудня 2012р. З використанням тестів контролю перевірено інформацію, що підтверджує сплату до статутного капіталу відповідно до чинного законодавства України. Надана документація відображає реальний стан статутного капіталу суб’єкта перевірки. В бухгалтерському обліку “Статутний капітал” обліковується на рахунку 40. Порушень в веденні обліку рахунку 40 “Статутний капітал” перевіркою не встановлено. Цінні боргові папери що потребують забезпечення не випускались. Додатковий вкладений капітал Згідно наданих до перевірки документів на балансі Товариства станом на 31.12.2012р. додатковий вкладений капітал обліковується у розмірі – 2,6 тис. грн. Неоплачений капітал Згідно наданих до перевірки документів на балансі Товариства станом на 31.12.2012р. неоплачений капітал не обліковується. Облік фінансових результатів та використання прибутку Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг, їх класифікацію та оцінку Товариство визначає у відповідності з вимогами П(С)БО – 15 “Доходи”. Доходи відображаються в обліку та в звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей. Дані про реалізацію є достовірними і відповідають первинним документам. Вибірковою перевіркою правильності визначення валових доходів, порушень не встановлено. Визначення фінансових результатів відбувається згідно з чинним законодавством. Чистий збиток за 2012 р. становить 88,9 тис. грн. Перевіркою правильності відображення в обліку фінансових результатів порушень не встановлено. 2.7.1. Відповідність вимогам чинного законодавства вартості чистих активів З метою порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу, на виконання вимог статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, аудитором був розрахований розмір чистих активів Товариства у відповідності до методики, викладеній в рішенні ДКЦПФР від 17.11.2004 року № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств". Розрахункова вартість чистих активів станом на кінець звітного року дорівнює 182,3 тис. грн., тобто є більшою від розміру статутного капіталу, який дорівнює 60 тис. грн. На підставі проведеного розрахунку аудитор підтверджує відповідність розміру чистих активів Товариства вимогам чинного законодавства. 2.7.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією (МСА720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність») Аудитор ознайомився з іншою інформацією, оскільки існує можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, які є не всеохоплюючими між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією, та не ставлять під сумнів достовірність перевіреної аудитором фінансової звітності акціонерного товариства. 2.7.3. Виконання значних правочинів Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства) за даними останньої річної фінансової звітності, відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”. Відкритих судових справ – нема Тяганини з податковою – нема. Невиконаних угод – нема. Заборгованості більше 3-х років – нема. 2.7.4. Стан корпоративного управління Органи управління товариством Відповідно до Статуту (нова редакція) найвищими повноваженнями, щодо його діяльності, наділені органи управління акціонерного товариства, а саме: Загальні Збори; Правління; Ревізійна комісія. Організаційна структура товариства Корпоративне управління ПрАТ „МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ” здійснюється, на нашу думку, по правилам та процедурам прийняття рішень, щодо діяльності товариства, а також розподіл прав і обов’язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління відповідно до положення про корпоративне управління та Статутом. Аудитор не отримав повного розуміння основних заходів, які товариство використовувала для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовою звітністю, включаючи ті, що стосуються доречних для аудиту заходів контролю, а також те, як товариство ініціює заходи з виправлення недоліків у своїх заходах (МСА 315 „Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”). 2.7.5. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") Отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування прийнятих дій у відповідь. Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть впливати, а саме: – виконані процедури по дебіторській та кредиторський заборгованості (акти звірянь),підготовлених управлінським персоналом; – проведені підрахунки залишків на кінець звітного періоду для мінімізації ризику незалежного маніпулювання протягом періоду між здійсненням підрахунків і кінцем звітного періоду; – використовували комп’ютеризовані методи аудиту, які містяться в електронних файлах операцій; – здійснено тестування цілісності записів та операцій, створених за допомогою комп’ютера; – отримали інформацію по судовим позовам підготовлених управлінським персоналом; – проведена вибіркова перевірка первинних бухгалтерських документів та іншої інформації. 2.8 Основні відомості про аудиторську фірму Найменування Приватне підприємство «Аудиторська фірма «СЕРВІС-АУДИТ» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32205930 Дата державної реєстрації 23.10.2002р. Орган, що здійснив реєстрацію Оболонська районна у місті Києві Державна адміністрація Місцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41 Телефон (факс) (044) 501 26 41 Поточний рахунок 2600130184 МФО: 300755 Назва банку Філія АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» в м. Києві Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 3090, Рішення Аудиторської палати України від 26.12.2002р. № 118; термін чинності до 01.11.2017 р. (термін чинності Свідоцтва продовжено Рішенням АПУ від 01.11.2012 р. № 260/3) Директор: Красільніков Костянтин Рудольфович Сертифікат аудитора: Серія А № 005304 від 27.06.2002 р., дійсний до 27.06.2017 р. 2.9 Дата та номер договору на проведення аудиту Перевірка проводилась згідно Договору на проведення аудиту за № 45/11/м від 20.11.12 року в офісі Виконавця – м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41. 2.10 Дата початку та дата закінчення проведення аудиту Початок проведення перевірки – 13 березня 2013 року. Перевірку закінчено – 18 березня 2013 року. Дата видачі висновку – 18 березня 2013 року в м. Києві в офісі Замовника. 2.11 Директор Аудиторської Фірми “Сервіс-Аудит” Красільніков К.Р. 2.12 М.П. 2.13 18 березня 2013 року м. Київ