Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння Черненко Леонiд Маркович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 05.03.2012
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Закрите акцiонерне товариство “Мiжрегiональне бюро реєстрацiй”
Організаційно-правова форма емітента
Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
24382822
Місцезнаходження емітента
Україна м.Київ Днiпровський р-н 02660 м.Київ проспект Визволителiв, 1
Міжміський код, телефон та факс емітента
044 516-8541 044 544-1777
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 2012-04-18
(дата)
Річна інформація опублікована у 74(1327) Бюлетень “Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку” 19.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація:* mbr.kiev.ua 2012-04-18
(адреса сторінки) (дата)

*Заповнюється за наявності

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов’язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об’єкта нерухомості
(у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за
якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) (“1” – так, “2” – ні)
30. Примітки – Товариство не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.
– Iнформацiї про рейтингове агество немає у зв’язку з тим, що емiтент рейтингову оцiнку не проводив i до рейтингового агенства не звертався.
– Товариство облiгацiї та iншi цiннi папери не випускало.
– Товариство викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводило.
– Товариство боргових та iпотечних цiнних паперiв не випускало.
– Пiдприємство не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.
– Процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї
та iншi цiннi папери, (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) пiдприємство не випускало.
– Iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН пiдприємство не випускало.
– Товариство зобов”язань за облiгацiями не має.
– Товариство зобов”язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має, iпотечнi цiннi папери не випускало.
– Зобов”язань за кредитами банкiв товариство не має.
– Товариство у звiтному роцi дивiденди не нараховувало та не сплачувало.
– Юридичних осiб, що володiють 10% i бiльше немає.
– Засновникiв юридичних осiб немає.
– Особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери – немає.
– Iнформацiя про ФОН та пов’язана з ними iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН.
– Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв, в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не складає звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв.
– Звiт про стан об’єкта нерухомостi в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi.
– Iнформацiя про обсяг виробниицтва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та її собiвартiсть емiтентом не подається, так як вiн не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, видобувна промисловiсть або видобуток та розподiлення електроенергiї.
– Товариство Наглядової ради не має.
– В звiтньому роцi Товариство не замовляло i не видавало бланкiв сертифiкатiв цiнних паперiв.
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

 

Повне найменування Закрите акцiонерне товариство “Мiжрегiональне бюро реєстрацiй”
Скорочене найменування (за наявності) ЗАТ “МБР”
Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство
Поштовий індекс 02660
Область, район м.Київ
Населений пункт м.Київ
Вулиця, будинок проспект Визволителiв
Інформація про державну реєстрацію емітента

 

Серія і номер свідоцтва А00 324907
Дата державної реєстрації 02.10.1996
Орган, що видав свідоцтво Днiпровська районна в м. Києвi Державна адмiнiстрацiя
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 80000
Сплачений статутний капітал (грн.) 80000
Банки, що обслуговують емітента

 

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК ФОРУМ”
МФО банку 322948
Поточний рахунок 28005300061274
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК ФОРУМ”
МФО банку 322948
Поточний рахунок 28005300061274
Основні види діяльності

74.14.0 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння

0 д/н

0 д/н

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)
Черненко Леонiд Маркович СО 460539 22.11.2000 ВВС Московського РВК м.Києва 25.9833
Тлустенко Геннадiй Михайлович CH 224997 09.06.1997 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi 0
Крутов Олег Леонiдович СО 682558 26.06.2001 ВВС Дарницького РВК м.Києва 19.3
Жук Тетяна Миколаївна VIII- 563735 20.02.1987 ВВС Бородянського РВК Київської обл. 0
Вiрченко Олександра Михайлiвна IX-MA 580152 13.07.1987 ВВС Шевченкiвського РВК м.Києва 0
Вiрченко Сергiй Петрович VI-MA 556322 18.01.1980 ВВС Шевченкiвського РВК м.Києва 0
Бурлига Сергiй Юрiйович CH 244215 26.07.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України у м. Києвi 0
Борисенко Дмитро Анатолiйович IX-MA 635782 26.05.1988 ВВС Мiнського РВК м.Києва 4.7167
Усього 50

_______________

* Не обов’язково для заповнення.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тлустенко Генадiй Михайлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 489906 12.03.2005 Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1963
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Розпорядник рахункiв ЗАТ “МБР”.
Опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) –
Попереднi посади:
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

Посада Заступник голови правлiння ЗАТ <МБР>
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крутов Олег Леонiдович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 682558 26.06.2001 Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1959
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ “МБР” Голова правлiння
Опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

 

Посада Голова Правлiння ЗАТ “МБР”
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черненко Леонiд Маркович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 460539 22.11.2000 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ “МБР” Заступник Голови правлiння
Опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

 

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Заступник голови правлiння ЗАТ <МБР> Крутов Олег Леонiдович СО 682558 26.06.2001 Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києвi 30.04.1998 1158 19 1158 0 0 0
Голова Правлiння ЗАТ “МБР” Черненко Леонiд Маркович СО 460539 22.11.2000 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi 30.04.1998 1559 25 1559 0 0 0
Усього 2717 44 2717 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Крутов Олег Леонiдович СО 682558 26.06.2001 Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києвi 30.04.1998 1158 19.3 1158 0 0 0
Черненко Леонiд Маркович СО 460539 22.11.2000 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi 30.04.1998 1559 25.9833 1559 0 0 0
Калiнiченко Сергiй Васильович МЕ 675193 21.07.2005 Подiльським РУГУ МВС України в м.Києвi 31.05.2010 3000 50 3000 0 0 0
Усього 5717 95.2833 5717 0 0 0

_______________

* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала
згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.

** Не обов’язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.05.2011
Кворум зборів** 95.28
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 р.
2. Звiт Ревiзiйної комiсiї .
3. Затвердження рiчного звiту, балансу за 2010р.
4. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства у вiдповiдностi iз Законом України <Про акцiонернi товариства>.
5.Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства у зв’язку з приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України <Про акцiонернi товариства>.
6. Перевибори посадових осiб Товариства.Результати розгляду питань порядку денного:
Питання 1 – ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Правлiння Товариства.
Результати голосування:
“За” – 5717 голоси або 100,000 %;
“Проти” 0 голосiв або 0,000 %;
“Утримались” 0 голосiв або 0,000 %;
Рiшення приймається.
Питання 2 – ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Результати голосування:
“За” – 5717 голоси або 100,000 %;
“Проти” 0 голосiв або 0,000 %;
“Утримались” 0 голосiв або 0,000 %;
Рiшення приймається.
Питання 3 – ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства.
Результати голосування:
“За” – 5717 голоси або 100,000 %;
“Проти” 0 голосiв або 0,000 %;
“Утримались” 0 голосiв або 0,000 %;
Рiшення приймається.
Питання 4 – ВИРIШИЛИ:
Голова зборiв запропонував зняти з порядку денного 4 питання.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що присутнi на зборах.
Результати голосування:
“За” – 5717 голоси або 100,000 %;
“Проти” 0 голосiв або 0,000 %;
“Утримались” 0 голосiв або 0,000 %;
Рiшення приймається.
Питання 5 – ВИРIШИЛИ:
Голова зборiв запропонував зняти з порядку денного 5 питання порядку денного.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що присутнi на зборах.
Результати голосування:
“За” – 5717 голоси або 100,000 %;
“Проти” 0 голосiв або 0,000 %;
“Утримались” 0 голосiв або 0,000 %;
Рiшення приймається.
Питання 6 – ВИРIШИЛИ:
Голова зборiв запропонував зняти з порядку денного 6 питання.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що присутнi на зборах.
Результати голосування:
“За” – 5717 голоси або 100,000 %;
“Проти” 0 голосiв або 0,000 %;
“Утримались” 0 голосiв або 0,000 %;
Рiшення приймається.

Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: немає.

_______________

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900
Дата виплати дивідендів 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900
Опис В звiтньому роцi Товариство дивiдендiв не нараховувало та не сплачувало.
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма “СЕРВIС-Аудит”
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32205930
Місцезнаходження Україна м.Київ д/н 04209 м. Київ вул. Героїв Днiпра, 41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3090
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Свiдоцтва Аудиторської Палати України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.12.2002
Міжміський код та телефон (044) 5012641
Факс (044) 5012641
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Надає аудиторськи послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Бул-Спред”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30070412
Місцезнаходження Україна Черкаська д/н 18002 м. Черкаси вул. Слави, буд.11, к.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 493486
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.11.2009
Міжміський код та телефон 0472 32 29 32
Факс 0472 32 29 32
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Надає послуги зберiгача

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство “Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв”
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження Україна м.Київ Шевченкiвський 04107 м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.11.2009
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40
Факс (044) 585-42-40
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис д/н

Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12.07.2010 519/1/10 ДКЦПФР UA4000057624 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 10 8000 80000 100
Опис Цiннi папери обертаються на внутрiшньому ринку. Лiстингу/делiстингу не проводилось.
Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 20
у тому числі:

– сертифікатів акцій

20
– сертифікатів облігацій 0
– сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 8
у тому числі:

– сертифікатів акцій

8
– сертифікатів облігацій 0
– сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 0
у тому числі:

– сертифікатів акцій

0
– сертифікатів облігацій 0
– сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Опис бізнесу

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ЗАТ “МБР” було створено в 1996 роцi з метою ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.
Засновники – фiзичнi особи. Предметом дiяльностi Товариства є:
— пiдготовка регулярних та нерегулярних звiтiв для емiтентiв цiнних паперiв;
– надання консультацiйних послуг по емiсiям та розмiщенню цiнних паперiв, проведенню загальних зборiв акцiонерiв, приватизацiї, оцiнки майна, фондовим операцiям;
– органiзацiя облiку та ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв акцiонерних товариств.
На виконання вимог чинного законодавства України, у 2010 роцi в Товариствi була здiйснена дематерiалiзацiя цiнних паперiв та припинено вид дiяльностi: ведення реєстрiв вдласеикiв iменних цiнних паперiв.
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.05.2010 року Зберiгачем Товариства було обрано ТОВ “Бул-Спред”, Депозитарiєм, що обслуговує випуск – ПрАТ “ВДЦП”
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство складається з одного пiдприємства, фiлiй та представництв немає.
Органiзацiйна структура Товариства складається з:
– бухгалтерсько-економiчна служба;
– господарсько-допомiжна служба;
Всi структурнi пiдроздiли Товариства знаходяться за адресою Товариства:
пр-т Визволителiв 1, офiс 620 м.Київ, 02125
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй з боку третiх осiб на протязi звiтного перiоду до Товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика в Товариствi здiйснюється згiдно чинного законодавства України та стандартiв НСБО.
Основнi засоби вiдображенi у звiтностi за первiсною та балансовою вартiстю (первiсна за вирахуванням амортизацiї). Амортизацiя основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до ст.8 Закону “Про оподаткування прибутку пiдприємств”. Оцiнка запасiв проводилась по методу iдентифiкованої собiвартостi, фiнансових iнвестицiй – за вартiстю придбання. Податковий та бухгалтерський облiк ведуться окремо. Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України – гривнi.
Текст аудиторського висновку Аудиторська фiрма “СЕРВIС – АУДИТ”
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №3090 вiд 26.12.2002р.,
04209 м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41. Р/р 2800130184 в ФАКБ <МЕРКУРIЙ> МФО300755, ЄДРПОУ 32205930, Т/Ф 501 26 41, м.т. (050) 355 10 30Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi Закритого акцiонерного товариства “МIЖРЕГIОНАЛЬНЕ БЮРО РЕЄСТРАЦIЙ” за 2011 рiк

2.2. Для подання адресатам:
– власникам цiнних паперiв;
– керiвництву емiтента;
– Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

2.3 Вступний параграф
2.3.1. Основнi вiдомостi про емiтента
Найменування Закрите акцiонерне товариство <МIЖРЕГIОНАЛЬНЕ БЮРО РЕЄСТРАЦIЙ>
Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 24382822
Органiзацiйно-правова форма Закрите акцiонерне товариство
Мiсцезнаходження юридичної особи 02125 м. Київ, просп. Визволителiв, буд. 1
Телефон (044) 516-85-41
Державна реєстрацiя вiд 02.10.1996 р., № 1 067 120 0000 003502
Орган, що здiйснив реєстрацiю Днiпровська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
Види дiяльностi 67.12.0 Бiржовi операцiї з фондовими цiнностями
74.14.0 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння
Лiцензiї Лiцензiя серiї АБ №323071 згiдно рiшення №1188 вiд 01.12.2005р. на право професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв – дiяльнiсть щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
Голова правлiння Черненко Леонiд Маркович

2.3.2. Опис аудиторської перевiрки
Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку <Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)> вiд 29.09.2011р. №1360 та зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 року №1358/20096. Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року № 1591 iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшеннями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 5 лютого 2007 року за № 97/13364. Рiшення ДКЦПФР вiд 20 жовтня 2011 року “Про затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”, зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 20 грудня 2011 року № 1471/20209. Рiшення НК ЦПФР вiд 09.02.2012 року № 270 про затвердження роз’яснення Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку “Про порядок застосування частини шостої статтi 40 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” щодо розкриття iнформацiї вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi”. При перевiрцi аудитори керувались Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, а також “Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року № 291 та iнструкцiєю по його застосуванню iз змiнами i доповненнями та iншими нормативними актами, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку.
Аудиторська перевiрка здiйснена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема МСА700 “Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, 705 “Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора” ,706 “Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора”, Кодексу Етики Професiйних бухгалтерiв з урахуванням вимог Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть”.
Цi стандарти зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах.
Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми, вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.
Перевiрцi пiдлягали документи товариства пiдтверджуючi реєстрацiю пiдприємства як юридичної особи та документи якi пiдтверджують фiнансову звiтнiсть та фiнансовий стан товариства i якi складають повний комплекс фiнансової звiтностi що включають: баланс станом на 31 грудня 2011 року та фiнансовi звiти за рiк що минув на зазначену дату.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО вимагає використання певних ключових бухгалтерських оцiнок. Окрiм цього, вiд управлiнського персоналу вимагається використання думок в процесi застосування облiкової полiтики товариства. Складнi питання, що бiльшою мiрою вимагають вживання допущень, а також тi оцiнки i пропозицiї, якi можуть iстотно вплинути на фiнансову звiтнiсть.

2.4. Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Вiдповiдальнiсть за складання та подання фiнансових звiтiв згiдно зi застосовною концептуальною основою фiнансової звiтностi є вiдповiдальнiстю управлiнського персоналу суб’єкта господарювання. Згiдно з МСА 200 параграф 36, вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу включає: розробку, впровадження та здiйснення внутрiшнього контролю складання та подання фiнансових звiтiв, що не мiстять суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдних облiкових полiтик; здiйснення попереднiх облiкових оцiнок, якi є об?рунтованими за обставин.

2.5. Опис вiдповiдальностi аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
На аудитора покладається вiдповiдальнiсть – за формування та висловлювання думки щодо фiнансових звiтiв згiдно iз Законом України “Про аудиторську дiяльнiсть” (роздiл VI, статтi 21, 22) та МСА 200 “Загальнi завдання незалежного аудитора та проведення аудиту згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту”.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi Вибiр процедур ?рунтується на судженнi аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, якi стосуються складання i достовiрного подання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
На нашу думку, аудиторськi докази, отриманi аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.

2.6. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до стандартiв МСА
На нашу думку, Товариство в цiлому дотримується принципiв обраної облiкової полiтики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Рiчнi звiти, якi надали власники Товариства (що додаються), мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть.
Структура повного комплекту фiнансової звiтностi Товариства складається з: Балансу, Звiту про фiнансовi результати станом на 31.12.2011 року.
В ходi перевiрки аудитором було дослiджено облiкову систему товариства (наказ про облiкову полiтику № 3-бух вiд 29.12.2010 року). Використанi на акцiонерному товариствi принципи бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдають концептуальнiй основi фiнансової звiтностi передбаченiй нацiональними стандартами бухгалтерського облiку.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису в цiлому у вiдповiдностi з Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Облiк товариства автоматизований, ведеться на комп’ютерi iз застосуванням бухгалтерської програми 1-С “Предприятие” версiя 7.7. за перiод з01.01.2011 р. по 31.12.2011р.

2.6.1. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi, яка може бути не модифiкованою, у виглядi не модифiкованого аудиторського висновку
Згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту аудиторську перевiрку сплановано i здiйснено з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. В ходi аудиторської перевiрки аудитором були виконанi наступнi процедури: визначення вiдповiдностi фiнансової звiтностi основним принципам облiку, встановленим облiковою полiтикою Товариства; аналiз шляхом тестування аудиторських доказiв, якi дають змогу пiдтвердити зазначенi у звiтностi суми i показники та наведенi пояснення до них; дослiдження суттєвих облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi; оцiнка надiйностi систем бухгалтерського облiку Товариства, можливостi виникнення помилок i їх суттєвого впливу на звiтнiсть; оцiнка загального подання фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, що отриманi в ходi перевiрки аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки.
Оскiльки призначення аудитора Товариства вiдбулося пiсля дати проведення iнвентаризацiї активiв та зобов’язань, аудитор не мав змоги спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї. Тому аудитор вiдмовляється вiд висловлювання своєї думки у виглядi не модифiкованого аудиторського висновку.

2.6.2. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi, яка може бути модифiкованою, у виглядi модифiкованого аудиторського висновку
На нашу думку, товариство в цiлому дотримується принципiв обраної облiкової полiтики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Рiчнi звiти, якi надали керiвники товариства (що додаються), мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть.
Структура повного комплекту фiнансової звiтностi Товариства складається з: Балансу, Звiту про фiнансовi результати станом на 31.12.2011 року.

2.6.3. Модифiкований аудиторський висновок
Ми висловлюємо умовно-позитивну думку вiдповiдно дiйсного фiнансового стану та результатiв дiяльностi рiчнiй фiнансовiй звiтностi складений товариством. На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Закритого акцiонерного товариства “МIЖРЕГIОНАЛЬНЕ БЮРО РЕЄСТРАЦIЙ”, станом на 31 грудня 2011р., також результати його фiнансової дiяльностi за 2011р., згiдно з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку i вiдповiдають вимогам закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999р. №996-XIV.

2.6.4. Модифiкована аудиторська думка
Параграф, у якому мiститься модифiкована аудиторська думка, тому що в процесi проведення аудиту iснує наведена нижче обставина:
– обмеження обсягу роботи аудитора. Оскiльки призначення аудитора Товариства вiдбулося пiсля дати проведення iнвентаризацiї активiв та зобов’язань, аудитор не мав змоги спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї. Внаслiдок цього у аудитора вiдсутня можливiсть пiдтвердити фактичну наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей, вiдображених в балансi Товариства, за допомогою аудиторських процедур. Тому аудитор вiдмовляється вiд висловлювання своєї думки у виглядi не модифiкованого аудиторського висновку. Цi обмеження щодо обсягу аудиту не можуть привести до значних коригування фiнансової звiтностi, якi могли б бути за вiдсутностi обмеження.

2.6.5. Аудитор описує факти, що призвели до модифiкацiї думки аудитора, та оцiнює їх суттєвiсть
Нами визначено суттєвiсть на рiвнi фiнансової звiтностi в цiлому в розмiрi 14 тис. грн. вiдповiдно до МСА 320″Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту”, а також розглянутi ризики iснування iнших невиявлених викривлень – МСА 450 “Оцiнка викривлень, iдентифiкованих пiд час аудиту”.
Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi товариства, розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570 “Безперервнiсть” як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку акцiонерного товариства та проведених бесiд (наданих запитiв) управлiнському персоналу по даному питанню.
Аудитор не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для об?рунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть, невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим,вiдповiдно до МСА 705 “Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора”.

2.7. Iнша допомiжна iнформацiя
Мета та обсяг аудиту фiнансових звiтiв формулюються на основi умови обмеження вiдповiдальностi аудитора iнформацiєю, зазначеною в аудиторському висновку. Аудитор не несе окремої вiдповiдальностi за визначення, чи викладення iншої iнформацiї належним чином.
Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв
Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв.
На балансi Товариства станом на 31.12.2011р. облiковуються основнi засоби, вартiсть яких складає:
первинна – 46,1 тис. грн.,
залишкова – 1,8 тис. грн.,
знос – 44,3 тис. грн.
Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться на пiдставi первинних документiв по фактичним витратам на їх придбання, виготовлення та установку. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкованi за групами передбаченими П(С)БО – 7. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним їх синтетичного облiку. Товариство нараховувало амортизацiю основних засобiв прямолiнiйним методом згiдно норм амортизацiї, встановлених в процентах до балансової вартостi 3-х груп основних засобiв – п. 8.6. ст. 8 Закону України “Про оподаткування прибутку пiдприємств” за № 283/97-ВР вiд 22.051997р. в I кв. та III р. ст. 145.1.5 п. 1 ПКУ з 01.04.2011р. Порушень у веденнi податкового облiку основних засобiв та їх амортизацiї за перiод, що перевiрявся, перевiркою не встановлено. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї не облiковуються. На балансi Товариства станом на 31.12.2011р. нематерiальнi активи не облiковуються.
При розкриттi iнформацiї у фiнансовiй звiтностi щодо кожної групи основних засобiв товариство керується вимогами П(С)БО № 7 i П(С)БО №8.
Облiк фiнансових iнвестицiй
Фiнансовi iнвестицiї – активiв, якi утримуються Товариством з метою збiльшення прибутку (вiдсоткiв, дивiдендiв, тощо), зростання вартостi капiтального або iнших вигод для iнвестора, згiдно наданих до перевiрки документiв, на балансi Товариства станом на 31.12.2011р. не облiковуються.
Запаси
Товариство визначає запаси активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому буде отримано економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Вартiсть залишкiв виробничих запасiв Товариства станом на 31.12.2011р. не облiковуються.
Методи оцiнки запасiв Товариство здiйснює у вiдповiдностi з П(С)БО – 9 “Запаси” та згiдно прийнятої облiкової полiтики. Бухгалтерський облiк вищезазначених засобiв вiдповiдає вимогам та нормам П(С)БО – 9 “Запаси”. Перевiркою правильностi ведення облiку придбання, руху, реалiзацiї та списання запасiв порушень не встановлено.
Дебiторська заборгованiсть
Визначення i оцiнку реальностi дебiторської заборгованостi Товариство проводить у вiдповiдностi до П(С)БО-10 “Дебiторська заборгованiсть”. Дебiторську заборгованiсть Товариство визнає активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011р. Товариства не облiковується. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалiзує продукцiю (товари, роботи, послуги) в кредит (з вiдстрочкою платежу). Така дебiторська заборгованiсть визначається активом одночасно з визначенням доходу вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг. Станом на 31.12.2011р. поточна дебiторська заборгованiсть на Товариствi становить:
– За роботи, товари, послуги – 264,1 тис. грн.;
– З бюджетом – 1,1 тис. грн.;
– Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 4,0 тис. грн.
Поточну дебiторську заборгованiсть за роботи, товари, послуги Товариство включає до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Згiдно обраної облiкової полiтики величину резерву сумнiвних боргiв Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. В перевiряємому перiодi резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Наявностi дебiторської заборгованостi, строк позовної давностi якої минув, перевiркою не встановлено. Порушень в веденнi облiку розрахункiв з дебiторами перевiркою не встановлено. Поточнi фiнансовi iнвестицiї не облiковуються. Iншi оборотнi активи не облiковуються.
Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов’язання
Визначення, облiк та оцiнка зобов’язань Товариством проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО-11 “Зобов’язання”. Зобов’язання вiдображається у балансi Товариства за умови, що його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його зменшення. За перiод, що перевiрявся, довгостроковi зобов’язання не облiковуються. Станом на 31.12.2011р. поточнi зобов’язання становлять:
1. Кредиторська заборгованiсть за роботи, товари, послуги – 0,7 тис. грн.
2. Поточнi зобов’язання за розрахунками:
– з бюджетом – 1,0 тис. грн.;
– з оплати працi – 0,5 тис. грн.;
– зi страхування – 0,2 тис. грн.
3. Iншi поточнi зобов’язання – 0,7 тис. грн.
Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi Товариства за сумою погашення. Наявностi непогашеної заборгованостi за позиками банкiв, перевiркою не встановлено. Порушень в правильностi ведення облiку та вiдображення в балансi поточних зобов’язань, перевiркою не встановлено. Кредиторської заборгованостi строк позовної давностi якої минув, перевiркою не встановлено.

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал
Визначення, облiк та оцiнка власного капiталу Товариством проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО-5 “Власний капiтал”. Власний капiтал має наступну структуру:
Статутний капiтал
Статутний капiтал Закритого акцiонерного товариства <МIЖРЕГIОНАЛЬНЕ БЮРО РЕЄСТРАЦIЙ> (надалi – Товариство) складає 60 000 (шiстдесят тисяч) гривень 00 копiйок i подiлений на 6 000 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. кожна. Свiдоцтво про випуск цiнних паперiв №25/10/1/98 видане ДКЦПФР 23.01.1998р. Аудитор пiдтверджує формування Статутного капiталу Закритого акцiонерного товариства <МIЖРЕГIОНАЛЬНЕ БЮРО РЕЄСТРАЦIЙ> у розмiрi 60 000 (шiстдесят тисяч) гривень 00 копiйок, що становить 100,0% Статутного капiталу Товариства вiдповiдно до Статуту станом на 31 грудня 2011р.
З використанням тестiв контролю перевiрено iнформацiю, що пiдтверджує сплату до статутного капiталу вiдповiдно до чинного законодавства України. Надана документацiя вiдображає реальний стан статутного капiталу суб’єкта перевiрки. В бухгалтерському облiку “Статутний капiтал” облiковується на рахунку 40. Порушень в веденнi облiку рахунку 40 “Статутний капiтал” перевiркою не встановлено. Цiннi борговi папери що потребують забезпечення не випускались.
Чи був у Вас випуск облiгацiй???

Додатковий вкладений капiтал
Згiдно наданих до перевiрки документiв на балансi Товариства станом на 31.12.2011р. додатковий вкладений капiтал облiковується у розмiрi – 2,6 тис. грн.
Неоплачений капiтал
Згiдно наданих до перевiрки документiв на балансi Товариства станом на 31.12.2011р. неоплачений капiтал не облiковується.
Облiк фiнансових результатiв та використання прибутку
Доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг, їх класифiкацiю та оцiнку Товариство визначає у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО – 15 “Доходи”. Доходи вiдображаються в облiку та в звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей. Данi про реалiзацiю є достовiрними i вiдповiдають первинним документам. Вибiрковою перевiркою правильностi визначення валових доходiв, порушень не встановлено. Визначення фiнансових результатiв вiдбувається згiдно з чинним законодавством. Чистий прибуток за 2011 р. становить 1,8 тис. грн. Перевiркою правильностi вiдображення в облiку фiнансових результатiв порушень не встановлено.

Аналiз показникiв фiнансового стану
Показники фiнансового стану Закритого акцiонерного товариства <МIЖРЕГIОНАЛЬНЕ БЮРО РЕЄСТРАЦIЙ> станом на 31.12.2011р.
№ п/п
Показники
Формула розрахунку показника фiнансового стану товариства
Станом на 31.12. 2011 р.

Нормативне
значення

1.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
К1 = Грошовi кошти (ряд230-240):(IV роздiл пасиву)
1,06 0,25-0,5

2
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
К2 = (П роздiл активу): (IV роздiл пасиву)
87,9 1,0-2,0

3
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi
К3 = (I роздiл пасиву): (Всього по активу)
0,99 0,25-0,5

4
Коефiцiєнт покриття зобов’язань
К4 = (Ш роздiл пасиву + IV роздiл пасиву) : (I роздiл пасиву)
0,01 0,5-1,0

5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв
К5 = чистий прибуток : (II роздiл активу +III роздiл активу)
0,01 0,10
Для економiчної оцiнки фiнансового стану Закритого акцiонерного товариства <МIЖРЕГIОНАЛЬНЕ БЮРО РЕЄСТРАЦIЙ>, за 2011 рiк використовувався Баланс пiдприємства (форма № 1-м) станом на 31.12.2011р. та Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк.
Аналiз та оцiнка показникiв фiнансової стабiльностi проводилась з дотриманням правил проведення бухгалтерського та фiнансового аналiзу з використанням економiчних методiв, що не суперечать дiючому законодавству.

Аудитором були розглянутi наступнi показники:
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi має високе значення i його показник свiдчить про те, що короткостроковi зобов’язання пiдприємства можуть бути швидко погашенi лiквiдними коштами.
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) – його показники мають високе значення, що свiдчить про те, що пiдприємство має достатньо коштiв для своєчасного погашення своїх поточних боргiв
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi товариства вище нормативного значення, що свiдчить про те, що у фiнансуваннi активiв частка залученого капiталу менше нiж власного.
4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань свiдчить про те, що у пiдприємства фiнансова стабiльнiсть не забезпечується в цiлому власними коштами.
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв менше нормативного значення.
К5 = чистий прибуток : (II роздiл активу +III роздiл активу)= 0,01.
В цiлому, проведений аналiз показникiв фiнансової звiтностi дає можливiсть характеризуЗАТи економiчний стан Товариства як позитивний.

2.7.1. Вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства вартостi чистих активiв
З метою порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу, на виконання вимог статтi 155 “Статутний капiтал акцiонерного товариства” Цивiльного кодексу України, аудитором був розрахований розмiр чистих активiв Товариства у вiдповiдностi до методики, викладенiй в рiшеннi ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 “Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств”.
Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на кiнець звiтного року дорiвнює 271,2 тис. грн., тобто є бiльшою вiд розмiру статутного капiталу, який дорiвнює 60 тис. грн. На пiдставi проведеного розрахунку аудитор пiдтверджує вiдповiднiсть розмiру чистих активiв Товариства вимогам чинного законодавства.

2.7.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю (МСА720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть>)
Аудитор ознайомився з iншою iнформацiєю, оскiльки iснує можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якi є не всеохоплюючими мiж перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, та не ставлять пiд сумнiв достовiрнiсть перевiреної аудитором фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.

2.7.3. Виконання значних правочинiв
Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що акцiонерне товариство не здiйснювало значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства”.
Вiдкритих судових справ – нема
Тяганини з податковою – нема.
Невиконаних угод – нема.
Заборгованостi бiльше 3-х рокiв – нема.

2.7.4. Стан корпоративного управлiння
Органи управлiння товариством

Вiдповiдно до Статуту (редакцiя вiд р.) найвищими повноваженнями, щодо його дiяльностi, надiленi органи управлiння акцiонерного товариства, а саме:
Загальнi Збори;
Рада;
Правлiння;
Ревiзiйна комiсiя.

Органiзацiйна структура товариства
Основною дiяльнiстю ЗАТ “МIЖРЕГIОНАЛЬНЕ БЮРО РЕЄСТРАЦIЙ” є . Основнi виробничi потужностi акцiонерного товариства розташованi за адресою: .

Управлiнський персонал акцiонерного товариства розташовано за адресою: .
ЗАТ “МIЖРЕГIОНАЛЬНЕ БЮРО РЕЄСТРАЦIЙ” не входить до складу асоцiацiй, консорцiумiв, концернiв та iнших об”єднань за галузевими, територiальними та iншими принципами.

Корпоративне управлiння ЗАТ “МIЖРЕГIОНАЛЬНЕ БЮРО РЕЄСТРАЦIЙ” здiйснюється, на нашу думку, по правилам та процедурам прийняття рiшень, щодо дiяльностi товариства, а також розподiл прав i обов’язкiв мiж органами товариства та його учасниками стосовно управлiння вiдповiдно до положення про корпоративне управлiння та Статутом.
Аудитор не отримав повного розумiння основних заходiв, якi товариство використовувала для монiторингу внутрiшнього контролю за фiнансовою звiтнiстю, включаючи тi, що стосуються доречних для аудиту заходiв контролю, а також те, як товариство iнiцiює заходи з виправлення недолiкiв у своїх заходах (МСА 315 “Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища”).

2.7.5. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 “Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi”)
Отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, через розробку i застосування прийнятих дiй у вiдповiдь. Конкретнi дiї у вiдповiдь на оцiнку аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є проведена нами iдентифiкацiя умов, а також оцiнки класiв операцiй, залишкiв на рахунках, розкриття iнформацiї та тверджень, на якi вони можуть впливати, а саме:
– виконанi процедури по дебiторськiй та кредиторський заборгованостi (акти звiрянь),пiдготовлених управлiнським персоналом;
– проведенi пiдрахунки залишкiв на кiнець звiтного перiоду для мiнiмiзацiї ризику незалежного манiпулювання протягом перiоду мiж здiйсненням пiдрахункiв i кiнцем звiтного перiоду;
– використовували комп’ютеризованi методи аудиту, якi мiстяться в електронних файлах операцiй;
– здiйснено тестування цiлiсностi записiв та операцiй, створених за допомогою комп’ютера;
– отримали iнформацiю по судовим позовам пiдготовлених управлiнським персоналом;
– проведена вибiркова перевiрка первинних бухгалтерських документiв та iншої iнформацiї.

2.8 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Найменування Приватне пiдприємство <Аудиторська фiрма <СЕРВIС-АУДИТ>
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32205930
Дата державної реєстрацiї 23.10.2002р.
Орган, що здiйснив реєстрацiю Оболонська районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя
Мiсцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41
Телефон (факс) (044) 501 26 41
Поточний рахунок 2800130184
МФО 300755
Назва банку Фiлiя АТ БАНКУ <МЕРКУРIЙ> в м. Києвi
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3090, Рiшення Аудиторської палати України вiд 26.12.2002р. № 118; термiн чинностi до 15.11.2012 р.
(термiн чинностi Свiдоцтва продовжено Рiшенням АПУ вiд 15.11.2007 р. № 184/7)
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя АБ №000680 вiд 13.02.2008 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Внесено до реєстру вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 13.02.2008 р. № 90; реєстрацiйний № 743; строк дiї: з 13.02.2008 р. по 15.11.2012 р.
Директор Красiльнiков Костянтин Рудольфович
Сертифiкат аудитора Серiя А № 005304 вiд 27.06.2002 р., дiйсний до 27.06.2012 р.

2.9 Дата та номер договору на проведення аудиту
Перевiрка проводилась згiдно Договору на проведення аудиту за № 119/03/м вiд 22.03.12 року в офiсi Виконавця – м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41.

2.10 Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту
Початок проведення перевiрки – 22 березня 2012 року. Перевiрку закiнчено – 28 березня 2012 року. Дата видачi висновку – 28 березня 2012 року в м. Києвi в офiсi Замовника.

2.11 Директор Аудиторської
Фiрми “Сервiс-Аудит” Красiльнiков К.Р.

2.12 М.П.

2.13 28 березня 2012 року м. Київ

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об’ємі постачання Основними видами дiяльностi Товариства є:
– надання консультацiйних послуг по емiсiям та розмiщенню цiнних паперiв, проведенню загальних зборiв акцiонерiв, приватизацiї, оцiнки майна, фондовим операцiям;
– пiдготовка регулярних та нерегулярних звiтiв для емiтентiв цiнних паперiв.Ризики в дiяльностi Товариства не прогнозуються.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом останнiх 5 рокiв основнi засоби Товариства iстотно не змiнювались. Будь-яких iнвестицiй, пов’язаних з вкладенням в господарську дiяльнiсть Товариства на протязi звiтного перiоду не було. Будь-яких значних придбань на протязi наступного року в Товариствi не планується.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби Товариства – власнi, обмежень на використування немає, знаходяться за фактичною адресою Товариства. Значнi правочини щодо основних засобiв Товариства на протязi року не здiйснювались. Капiтальне будiвництво в Товариствi на протязi року не було i не планується в найближчому роцi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основними iстотним проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства є низька платоспроможнiсть населення та фiнансова криза в державi.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Господарська дiяльнiсть Товариства в звiтному перiодi здiйснювалась без порушень чинного
законодавства – штрафних санкцiй на Товариство не накладалось.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Поточна дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок власних коштiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) станом на кiнець звiтного року в межах попереднього року.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В наступному роцi Товариство не планує розширення основних видiв дiяльностi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Товариство не здiйснювало в звiтному перiодi та не планує здiйснення в наступному роцi дослiджень або розробок, що можуть суттєво вплинути на фiнансовий стан Товариства.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається В звiтному перiодi Товариство приймало участь в судових справах в якостi свiдка по справам емiтентiв,
в яких Товариство було реєстроутримувачем.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iншої iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором
фiнансового стану та результатiв дiяльностi немає.
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 3.5 1.8 0 0 3.5 1.8
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 3.5 1.8 0 0 3.5 1.8
Усього 3.5 1.8 0 0 3.5 1.8
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):
Первiсна вартiсть основних засобiв: 46.1 тис. грн.
Ступiнь зносу основних засобiв: 96,1 %
Ступiнь використання основних засобiв: 48%
Сума нарахованого зносу: 44.3 тис. грн.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi:
лiквiдацiя (списання)старих непридатних до використання основних засобiв, нарахування зносу.
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмежень на користування майном немає.
Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв за 5 рокiв: придбання – компьтерного
обладнання.
Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 271.2 269.4
Статутний капітал (тис. грн.) 60 60
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 60 60
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств”, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 211,2 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 211,2 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 209,4 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 209,4 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
Інформація про зобов’язання емітента

 

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 1.7 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 1.4 X X
Усього зобов’язань X 3.1 X X
Опис: д/н
Інформація про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2010 1 0
3 2009 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію
акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Який орган здійснював контроль
за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах
(за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

 

У який спосіб відбувалось
голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Які були основні причини
скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення
статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменьшення
статутного капіталу товариства
X
Обрання голови та членів наглядової ради,
прийняття рішення про припинення їх повноважень
X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора),
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Чи проводились у звітному році
загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 0
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів,
що володіють більше 10 відсотків акцій
0
5 Кількість представників акціонерів,
що володіють меньше 10 відсотків акцій
0
6 Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0

 

Скільки разів на рік у середньому
відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі
наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві
спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір
винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку
або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради
викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

 

Коли останній раз було обрано нового
члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно
ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X
Було проведено засідання наглядової ради,
на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками
X
Для нового члена наглядової ради було організовано
спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на
повторний строк або не було обрано нового члена
X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному
товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної
комісії 1 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому
відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Які посадові особи акціонерного
товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради
та засідань правління?

Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Так Ні Так
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
5 Секретар правління Ні Ні Ні
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
10 Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

 

Відповідно до статуту вашого
акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення,
яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму,
від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи
акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами
посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах
акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному
товаристві?

Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів X
2 Положення про наглядову раду X
3 Положення про виконавчий орган (правління) X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
5 Положення про ревізійну комісію X
6 Положення про акції акціонерного товариства X
7 Положення про порядок розподілу прибутку X
8 Інше (запишіть): д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати
таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про
ринок цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-
сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
3 Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Ні
4 Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

 

Чи готує акціонерне товариство
фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися
аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
1 Не проводились взагалі X
2 Менше ніж раз на рік X
3 Раз на рік X
4 Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження
зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство
зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

 

Який орган здійснював перевірки
фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна
комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство
протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи
фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

 

Чи планує ваше акціонерне товариство
залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
1 Випуск акцій X
2 Випуск депозитарних розписок X
3 Випуск облігацій X
4 Кредити банків X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
6 Інше (запишіть): X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити
іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство
включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) –

Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу,
яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України
протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу,
яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі – особа)?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Переведення випуску в бездокументарну форму.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс
(принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства
кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 1900-01-01
;
яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття
акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання
кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві
(з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
д/н

Річна фінансова звітність

 

Коди
Дата 31.12.2011
Підприємство Закрите акцiонерне товариство “Мiжрегiональне бюро реєстрацiй” за ЄДРПОУ 24382822
Територія 02660 м.Київ проспект Визволителiв, 1 за КОАТУУ 8036800000
Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності та управління за КВЕД 74.14.0
Середня кількість працівників (чол.) 4 Контрольна сума
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 02660 м.Київ проспект Визволителiв, 1
Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – “2”: 1
Баланс на 2011-12-31
Форма № 1-м

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0.0 0.0
Основні засоби:
– залишкова вартість 030 3.5 1.8
– первісна вартість 031 46.1 46.1
– знос 032 ( 42.6 ) ( 44.3 )
Довгострокові біологічні активи:
– справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
– первісна вартість 036 0.0 0.0
– накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 3.5 1.8
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0.0 0.0
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 0.0 0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
– чиста реалізаційна вартість 160 239.7 264.1
– первісна вартість 161 239.7 264.1
– резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0.1 1.1
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4.2 4.0
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
– в національній валюті 230 27.1 3.3
– в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 0.0 0.0
Усього за розділом II 260 271.1 272.5
III. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 274.6 274.3

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 60 60
Додатковий вкладений капітал 320 2.6 2.6
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 206.8 208.6
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 269.4 271.2
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0.6 0.7
Поточні зобов’язання за розрахунками:
– з бюджетом 550 3 1
– зі страхування 570 0.5 0.2
– з оплати праці* 580 1.1 0.5
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов’язання 610 0 0.7
Усього за розділом IV 620 5.2 3.1
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 274.6 274.3
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов’язання з оплати
праці
0
Примітки Звiт складено згiдно вимогам П(С)БО.
Керівник Черненко Леонiд Маркович
Головний бухгалтер Черненко Леонiд Маркович
Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м

 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 167.8 324.8
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 0 ) ( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 167.8 324.8
Інші операційні доходи 040 0 12.9
Інші звичайні доходи 050 1.4 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 169.2 337.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 152.2 244.7
Інші операційні витрати 090 ( 8.7 ) ( 57.6 )
Вписуваний рядок – у тому числі: 091 ( 0 ) ( 30.8 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 160.9 ) ( 302.3 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 – 120) 130 ( 8.3 ) ( 35.4
)
Податок на прибуток 140 ( 6.5 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 – 140) 150 ( 1.8 ) ( 35.4 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок – Дохід від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів
201 0 0
Вписуваний рядок – Витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів
202 0 0
Примітки Звiт складено згiдно вимогам П(С)БО.
Керівник Черненко Леонiд Маркович
Головний бухгалтер Черненко Леонiд Маркович