Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Черненко Л. М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24382822
4. Місцезнаходження
02660м. Київ Київм.Київ проспект Визволителiв, 1
5. Міжміський код, телефон та факс
044 516-8541044 544-1777
6. Електронна поштова адреса
mbk@mbk.biz.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень “Вiдомостi Національної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку” № 80(1833)   28.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці mbk.biz.ua в мережі Інтернет 25.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)
Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
33. Примітки – Товариство не одержувало ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. – Інформації про рейтингове агество немає у зв’язку з тим, що емітент рейтингову оцiнку не проводив i до рейтингового агенства не звертався. – Товариство облiгацiї та iншi цiннi папери не випускало. – Товариство викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводило. – Товариство боргових та iпотечних цiнних паперiв не випускало. – Підприємство не належить до будь-яких об’єднань підприємств. – Процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації та інші цінні папери, (емісія яких підлягає реєстрації) підприємство не випускало. – Іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН підприємство не випускало. – Товариство зобов”язань за облігаціями не має. – Товариство зобов”язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не має, іпотечні цінні папери не випускало. – Зобов”язань за кредитами банків товариство не має. – Товариство у звітному році дивіденди не нараховувало та не сплачувало. – Юридичних осіб, що володіють 10% і більше немає. – Засновників юридичних осіб немає. – Особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери – немає. – Iнформацiя про ФОН та пов’язана з ними iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН. – Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв, в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не складає звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. – Звiт про стан об’єкта нерухомостi в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi. – Інформація про обсяг виробниицтва та реалізації основних видів продукції та її собівартість емітентом не подається, так як він не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, видобувна промисловість або видобуток та розподілення електроенергії. – Товариство Наглядової ради не має.
III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ № 637843
3. Дата проведення державної реєстрації
02.10.1996
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
60000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
70.22[2010]Консультування з питань комерційної діяльності й керування
63.11[2010]Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана зними діяльність
0д/н
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ “БАНК ФОРУМ”
2) МФО банку
322948
3) поточний рахунок
26002300225767
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК ФОРУМ”
5) МФО банку
322948
6) поточний рахунок
26002300225767
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада Голова Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черненко Леонiд Маркович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 460539 22.11.2000 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi
4)Рік народження** 1962
5)Освіта** вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 20
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ “МБР” Заступник Голови правлiння
8)дата обрання та термін, на який обрано 28.05.2010 на невизначений термін
9)Опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада Заступник голови правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крутов Олег Леонiдович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 682558 26.06.2001 Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києвi
4)Рік народження** 1959
5)Освіта** вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 20
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ “МБР” Голова правлiння
8)дата обрання та термін, на який обрано 28.05.2010 на невизначений термін
9)Опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада Голова Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тлустенко Генадій Михайлович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 489906 12.03.2005 Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi
4)Рік народження** 1963
5)Освіта** вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 10
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Розпорядник рахункiв ЗАТ “МБР”.
8)дата обрання та термін, на який обрано 28.05.2010 на невизначений термін
9)Опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) – Попередні посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Голова Правлiння Черненко Леонiд Маркович СО 460539 22.11.2000 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi 30.04.1998 1559 25.00000000000 1559 0 0 0
Заступник голови правлiння Крутов Олег Леонiдович СО 682558 26.06.2001 Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києвi 30.04.1998 1158 19.00000000000 1158 0 0 0
Усього 2717 44 2717 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Калiнiченко Сергiй Васильович МЕ 675193 21.07.2005 Подiльським РУГУ МВС України в м.Києвi 31.05.2010 3000 50 3000 0 0 0
Черненко Леонiд Маркович СО 460539 22.11.2000 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi 30.04.1998 1559 25.9833 1559 0 0 0
Крутов Олег Леонiдович СО 682558 26.06.2001 Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києвi 30.04.1998 1158 19.3 1158 0 0 0
Усього 5717 95.2833 5717 0 0 0

_______________

* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала
згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.

** Не обов’язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.04.2013
Кворум зборів** 95.28
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання робочих органів загальних зборів та затвердженя регламенту зборів. 2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 р. 3. Звіт Ревізійної комісії . 4. Затвердження річного звіту, балансу за 2012р. 5. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства . 6. Перевибори посадових осіб Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: Питання 1 – ВИРІШИЛИ: Обрати робочи органи загальних зборів та затвердити регламент зборів. Результати голосування: “За” -5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 2 – ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Правління Товариства. Результати голосування: “За” -5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 3 – ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства. Результати голосування: “За” -5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 4 – ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства. Результати голосування: “За” -5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 5 – ВИРІШИЛИ: Прибуток направити на розвиток Товариства.Дивіденди не нараховувати. Результати голосування: “За” -5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 6 – ВИРІШИЛИ: Голова зборів запропонував зняти з порядку денного 6 питання: Перевибори посадових осіб Товариства.. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах. Результати голосування: “За” -5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Причини, чому загальні збори не відбулися: немає.
 

_______________

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

1.Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12.07.2010 519/1/10 НКЦПФР UA4000057624 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 6000 60000 100
Опис Цiннi папери обертаються на внутрiшньому ринку. Лiстингу/делiстингу не проводилось.
 
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1.8 0 0 0 1.8 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 1.8 0 0 0 1.8 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1.8 0 0 0 1.8 0
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Первісна вартість основних засобів: 46.1 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 100 % Ступінь використання основних засобів: 100% Сума нарахованого зносу: 46.1 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: ліквідація (списання)старих непридатних до використання основних засобів, нарахування зносу. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень на користування майном немає.
Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 208.2 182.3
Статутний капітал (тис. грн.) 60 60
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 60 60
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до “Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств”, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 148.2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 148.2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 122.3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 122.3 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов’язання X 1.7 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 2.6 X X
Усього зобов’язань X 4.3 X X
Опис: д/н
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Приватне підприємство Аудиторська Фірма “Сервіс – Аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 32205930
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04209 Київ, Героїв Дніпра,41
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3090 26.12.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності за 2013р.
Думка аудитора*** умовно-позитивна
Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

з/п
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 1 0
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію
акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку
денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових
зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення
статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменьшення
статутного капіталу товариства
X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у
формі заочного голосування? (так/ні)
Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради
протягом останніх трьох років?
0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку
або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх
документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового
члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно
ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X
Було проведено засідання наглядової ради,
на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками
X
Для нового члена наглядової ради було організовано
спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на
повторний строк або не було обрано нового члена
X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної
комісії протягом останніх трьох років?
1
Відповідно до статуту вашого
акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення,
яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму,
від імені акціонерного товариства? (так/ні)
Так

Чи містить статут або внутрішні документи
акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами
посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах
акціонерного товариства? (так/ні)
Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про
діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом
останніх трьох років? (так/ні)
Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки
фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство
залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити
іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство
включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу,
яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України
протягом останніх трьох років?
Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс
(принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;
яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття
акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання
кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві
(з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
д/н
Річна фінансова звітність малого підприємства

Коди
Дата (рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ» за ЄДРПОУ 24382822
Територія за КОАТУУ 8036600000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності й керуванняКонсультування з питань комерційної діяльності й керування за КВЕД 70.22
Середня кількість працівників (чол.) 1    
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: проспект Визволителiв, 1, м.Київ, Київ, 02660, Україна, 044 516-8541
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс на 31.12.2013 р.
Форма № 1-м
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
– залишкова вартість 030 0 0
– первісна вартість 031 46.1 46.1
– знос 032 ( 46.1 ) ( 46.1 )
Довгострокові біологічні активи:
– справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
– первісна вартість 036 0 0
– накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 0 0
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
– чиста реалізаційна вартість 160 179.1 200.3
– первісна вартість 161 179.1 200.3
– резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 1 1
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4.8 9.7
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
– в національній валюті 230 1.6 1.5
– у тому числі в касі 231 0 0
– в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 2.8 0
Усього за розділом II 260 189.3 212.5
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 189.3 212.5

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 60 60
Додатковий капітал 320 2.6 2.6
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 119.7 145.6
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 182.3 208.2
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4.9 0.7
Поточні зобов’язання за розрахунками:
– з бюджетом 550 1 1.7
– зі страхування 570 0.2 0.2
– з оплати праці* 580 0.4 0.6
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов’язання 610 0.5 1.1
Усього за розділом IV 620 7 4.3
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 189.3 212.5
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов’язання з оплати праці 0
Примітки Звiт складено згiдно вимогам П(С)БО.
Керівник Черненко Леонiд Маркович
Головний бухгалтер Черненко Леонiд Маркович

Звіт про фінансові результати
за 31.12.2013 р.
Форма № 2-м
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 137.6 190
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 0 ) ( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 137.6 190
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 137.6 190
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 64.7 ) ( 62 )
Інші операційні витрати 090 ( 46 ) ( 211.2 )
Вписуваний рядок – у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 110.7 ) ( 273.2 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 – 120) 130 26.9 -83.2
Податок на прибуток 140 ( 1 ) ( 5.7 )
Чистий прибуток (збиток) (130 – 140) 150 25.9 -88.9
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів
201 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів
202 0 0
Примітки Звiт складено згiдно вимогам П(С)БО.
Керівник Черненко Леонiд Маркович
Головний бухгалтер Черненко Леонiд Маркович