Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Черненко Л. М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 05.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24382822
4. Місцезнаходження
02125м. Київ Дніпровськийм.Київ проспект Визволителiв, 1
5. Міжміський код, телефон та факс
044 544-1777044 544-1777
6. Електронна поштова адреса
mbk@mbk.biz.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
05.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці mbk.biz.ua в мережі Інтернет 05.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)
Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види
діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та
кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб
емітента
X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента
акціями емітента
X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше
акцій емітента
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується
емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством
акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність
емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою
вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних
видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних
паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про
іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного
покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його
співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття
з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного
покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних
облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних
облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків
сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових
облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта
(частини
об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
1. Вiдповiдно пiдпункту 5 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти – акціонерні товариства. 2. Види економiчної дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню (для здiйснення яких необхiднi вiдповiднi дозволи) вiдсутнi. 3. Емітент не приймав і не приймає участі у створенні юридичних осіб та не володіє частками в статутному капіталі (акціями) інших юридичних осіб. 4. З огляду на невелику кількість акціонерів Товариства, кількість яких не перевищує 100 (сто) осіб, створення посади Корпоративного секретаря Статутом Товариства не передбачено. 5. Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акцiями Товариства не володiє. Через зазначенi ознаки питаннями рейтингування Товариство не займалося. 6. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 8. Юридичні особи, що володіють 10 % (десятьма відсотками) i бiльше акцiй Товариства, вiдсутнi. 10. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про дивіденди не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 11. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про осіб, послугами яких користується емітент, не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 12.1) Цiннi папери емітента на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, торгiвля цінними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. Цiннi папери iнших емiтентiв протягом звiтного перiоду Товариством не придбавались i не продавались. Держава акцiями емітента не володiє. Акцiї та іншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, Товариством протягом звiтного перiоду не випускались. 12.2) Облiгацiї Товариством не випускались. 12.3) Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались. 12.4) Похідні цінні папери (деривативи) Товариством не випускались. 12.5) Акцiї власної емiсiї Товариством протягом звiтного перiоду не викупались. 13. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію щодо опису бізнесу не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 14.4), 14. 5) – дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод не перевищує 5 млн. грн. 15. Боргові цінні папери Товариством не випускались. 16. Подiй, наслiдком яких є виникнення особливої iнформацiї та/або iнформацiї про iпотечнi цiннi папери Товариства протягом звiтного перiоду не виникало. 18. – 19. Iпотечнi облiгацiї Товариством не випускались. 20. Прострочка сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до iпотечного покриття, вiдсутня. 21. – 22. Товариство не випускало iпотечнi сертифiкати. 23. – 27. Товариство не випускало сертифiкати ФОН. 29. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію щодо тексту аудиторського висновку (звіту) не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 31. Товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 32. Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900. Незаповненнi графи звiту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свiдчать про вiдсутнiсть подiї.
III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ № 637843
3. Дата проведення державної реєстрації
02.10.1996
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
60000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
70.22[2010]Консультування з питань комерційної діяльності й керування
63.11[2010]Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана зними діяльність
0д/н
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
300711
3) поточний рахунок
26001052742978
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку
немає
6) поточний рахунок
д/н
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада* Голова Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черненко Леонiд Маркович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1962
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 24
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "МБР" Заступник Голови правлiння
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.05.2010 на невизначений термін
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада* Заступник голови правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крутов Олег Леонiдович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1959
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 24
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "МБР" Голова правлiння
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.05.2010 на невизначений термін
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада* Голова Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тлустенко Генадій Михайлович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1963
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 14
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Розпорядник рахункiв ЗАТ "МБР".
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.05.2010 на невизначений термін
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Правлiння Черненко Леонiд Маркович 460539 1559 25.00000000000 1559 0 0 0
Заступник голови правлiння Крутов Олег Леонiдович 682558 1158 19.00000000000 1158 0 0 0
Усього 2717 44 2717 0 0 0
Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій
емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Калiнiченко Сергiй Васильович 3000 50 3000 0
Черненко Леонiд Маркович 1559 25.9833 1559 0
Крутов Олег Леонiдович 1158 19.3 1158 0
Усього 5717 95.2833 5717 0

_______________

* Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів. 2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах. 3.Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2016 р. 4.Звіт Ревізійної комісії за 2016 р. 5. Затвердження річного звіту, балансу за 2016р., порядок покриття збитків Товариства. 6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: Питання 1 – ВИРІШИЛИ: Обрати склад лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів Результати голосування: “За” -1559 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 2 – ВИРІШИЛИ: Затвердити регламент та порядок голосування на Загальних Зборах Результати голосування: “За” -1559 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 3 – ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Голови Правління Товариства. Результати голосування: “За” -1559 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 4 – ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства. Результати голосування: “За” -1559 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 5 – ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства, порядок покриття збитків Товариства. Результати голосування: “За” -1559 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається. Питання 6 – ВИРІШИЛИ: Зняти з порядку денного питання 6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. Результати голосування: “За” -1559 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосів або 0 %;“Утримались“ 0 голосів або 0 %; Рішення приймається.
 

_______________

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

1.Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12.07.2010 519/1/10 НКЦПФР UA4000057624 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 6000 60000 100
Опис Цiннi папери обертаються на внутрiшньому ринку. Лiстингу/делiстингу не проводилось.
 
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Первісна вартість основних засобів: 46.1 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 100 % Ступінь використання основних засобів: 100% Сума нарахованого зносу: 46.1 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: ліквідація (списання)старих непридатних до використання основних засобів, нарахування зносу. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень на користування майном немає.
Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 211 214.2
Статутний капітал (тис. грн.) 60 60
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 60 60
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 151 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 151 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 154,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 154,2 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов’язання X 0.4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 0.2 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 0.6 X X
Опис: Кредитами банкiв Товариство не користується, iнвестицiй протягом звiтного перiоду не надходило.
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Приватне підприємство Аудиторська компанія «РЕЙТИНГ- АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 30687076
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності 101.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4129 26.03.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
д/н д/н д/н д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0382 26.09.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора (01 – безумовно позитивна; 02 – із застереженням; 03 – негативна; 04 – відмова від висловлення думки) 02
Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту 15/03-6 15.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 15.03.2018 28.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 28.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 6000

_______________

* Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох
роках?

з/п
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 1 0
2 2016 1 0
3 2017 1 0

Який орган здійснював реєстрацію
акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або
їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
відсотків
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку
денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових
зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення
статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменьшення
статутного капіталу товариства
X
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної
комісії (ревізора)
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити) д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у
формі заочного голосування? (так/ні)
Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради – акціонерів 0
членів наглядової ради – представників акціонерів 0
членів наглядової ради – незалежних директорів 0
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) д/н

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради
протягом останніх трьох років?
0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за
наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

д/н

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного
секретаря? (так/ні)
Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової
ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку
або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів
товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх
документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового
члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно
ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X
Було проведено засідання наглядової ради,
на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками
X
Для нового члена наглядової ради було організовано
спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на
повторний строк або не було обрано нового члена
X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено
посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної
комісії протягом останніх трьох років?
1
Відповідно до статуту вашого
акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету
Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу
Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління
Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів
Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення,
яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх
суму,
від імені акціонерного товариства? (так/ні)
Так

Чи містить статут або внутрішні документи
акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами
посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах
акціонерного товариства? (так/ні)
Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про
діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок
цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх
проведення
Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного
товариства
Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до
міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)
Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські
перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього
аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом
останніх трьох років? (так/ні)
Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки
фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила
перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотків голосів
X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні
послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство
залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити
іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним
інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство
включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу,
яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України
протягом останніх трьох років?
Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс
(принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття: ;
яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття
акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління?
(так/ні) Ні;
укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання
кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві
(з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
д/н
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб”єкта малого підприємництва

Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ» за ЄДРПОУ 24382822
Територія 8036600000 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 70.22 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 1
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: проспект Визволителiв, 1, м.Київ, Дніпровський, 02125, Україна, 044 544-1777
1. Баланс
на 31.12.2017 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 0 0
– первісна вартість 1011 46.1 46.1
– знос 1012 ( 46.1 ) ( 46.1 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 0 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0
– у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 193.4 189
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.1 0.8
– у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5.1 5.1
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 16.6 16.7
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 215.2 211.6
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 215.2 211.6

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 60 60
Додатковий капітал 1410 2.6 2.6
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 151.6 148.4
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 214.2 211
II. Довгострокові забов”язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
– товари, роботи, послуги 1615 0 0
розрахунками з бюджетом 1620 0.4 0.4
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
– зі страхування 1625 0 0
– з оплати праці 1630 0.3 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0.3 0.2
Усього за розділом IІІ 1695 1 0.6
ІV. Зобов”язання, пов”язані з необоротними активами, утримуваними для
продажу та групами вибуття
1700 0 0
Баланс 1900 215.2 211.6

Звіт про фінансові результати
за 2017 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 178.1 137.2
Інші операційні доходи 2120 ( 0 ) ( 0 )
Інші доходи 2240 1 1.5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 179.1 138.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 144 ) ( 155.3 )
Інші операційні витрати 2180 ( 38.3 ) ( 39.1 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 182.3 ) ( 194.4 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285) 2290 ( -3.2 ) ( -55.7 )
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -3.2 -55.7
Примітки до балансу Звiт складено згiдно вимогам П(С)БО.
Примітки до звіту про фінансові
результати
Звiт складено згiдно вимогам П(С)БО.
Керівник Черненко Леонiд Маркович
Головний бухгалтер Черненко Леонiд Маркович